Aj vybavenie žiadosti o povolenie stavby studne môže trvať 9,5 roka

 

Ak sa tak však stane, pôjde v takom prípade o nesprávny úradný postup spočívajúci v tzv. inštančnom pingpongu, ktorý pri určovaní výšky primeraného zadosťučinenia nemôže byť interpretovaný v neprospech poškodeného. V neprospech poškodeného (účastníka konania) nemôže byť posúdená situácia, keď bola neprimeraná dĺžka konania spôsobená opakovaným posudzovaním veci na jednotlivých stupňoch sústavy súdov. Práve naopak, účastníkovi konania patrí nielen náhrada škody, ale aj primerané zadosťučinenie v peniazoch.

Prípad, keď správne orgány rozhodovali 6x na prvom stupni a 6x na druhom stupni, posudzoval nedávno Najvyšší súd Českej republiky vo veci  sp. zn. 30 Cdo 3673/2021. Súd pritom vychádzal z nálezu Ústavného súdu ČR sp. zn. III. ÚS 1303/21, v ktorom ústavný súd skonštatoval porušenie práv účastníka konania, ak pri posudzovaní výšky primeraného zadosťučinenia v peniazoch, súdy zohľadňovali niekoľkonásobné opätovné posudzovanie veci na súdoch prvej a druhej inštancie, čo následne interpretovali ako dôkaz procesnej zložitosti konania, ktorá môže odôvodňovať krátenie sumy primeraného zadosťučinenia, a teda túto skutočnosť prisudzovali na ťarchu poškodeného.

Podľa ústavného súdu nemožno procesnou zložitosťou konania zdôvodniť krátenie zadosťučinenia poškodeného, ak k zvýšeniu aktivity súdov a teda aj k zvýšeniu ich procesnej aktivity došlo z dôvodu tzv. súdneho pingpongu, ktorý môže byť interpretovaný jedine v neprospech súdov.

Najvyšší súd ČR následne uviedol, že rovnaké závery vyslovené ústavným súdom vo vzťahu k sústave súdov, možno aplikovať aj na konanie správnych orgánov.

Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, v posudzovanej veci bolo ako nesprávny úradný postup posudzované porušenie povinnosti orgánu verejnej moci vydať rozhodnutie v zákonom ustanovenej lehote, resp. bez prieťahov v konaní. Najvyšší súd však ani v tomto prípade nekvantifikoval počet opravných prostriedkov (kasácií) ktoré už možno označiť za už vyššie uvedený inštančný pingpong. To, či súdy alebo správne orgány rozhodli o právach účastníka konania v primeranej lehote, bude závisieť od  zložitosti veci a postupu orgánov verejnej moci v nej, ktorý bude potrebné posudzovať v každom prípade zvlášť.