Nepriznanie nároku na výživné otcovi voči plnoletej dcére pre rozpor s dobrými mravmi

 

 

Kedy je priznanie výživného otcovi zo strany jeho dcéry v rozpore s dobrými mravmi? Uvedenú otázku zodpovedáme v zmysle záverov rozsudku Krajského súdu Nitra sp. zn. 7CoP/39/2019 zo dňa 25.06.2020.

O akú skutkovú situáciu išlo ?

Otec (ako navrhovateľ) si voči svojej plnoletej dcére (ako odporkyni) uplatňoval výživné, dôvodiac, že je ZŤP, má len invalidný dôchodok a pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav si nie je schopný zabezpečiť prostriedky na primeranú výživu, pričom jeho dcéra je sebestačná a schopná vykonávať prácu.

Aké skutočnosti viedli súdu k záveru, že priznanie výživného otcovi voči dcére boli v  rozpore s dobrými mravmi ?

Medzi otcom a dcérou boli vo veľkej miere narušené rodinné vzťahy. Otec nadmerne požíval alkohol, správal sa k dcére agresívne a hrubo, za čo mu bola v priestupkovom konaní uložená sankcia. Keď si mal plniť svoju vyživovaciu povinnosť voči dcére, keď bola neplnoletá, túto si opakovane riadne neplnil, čo viedlo až k podaniu trestných oznámení. Naviac otec si sám svojím nezodpovedným a protiprávnym konaním (spôsobením dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu) zapríčinil jeho invalidný stav.

Ako znel verdikt súdu?

Dcéra navrhovateľa nemôže niesť následky za to, že navrhovateľ si svojím nezodpovedným a protiprávnym konaním zapríčinil súčasný invalidný stav, pre ktorý podľa jeho tvrdenia, nemôže vykonávať inú prácu a jeho jediným príjmom je len invalidný dôchodok. Nie je zanedbateľná ani skutočnosť, že samotný navrhovateľ (otec) si riadne neplnil vyživovaciu povinnosť voči povinnej (dcére) a vulgárne jej nadával. Všetky tieto skutočnosti viedli konajúci súd k záveru, že priznanie výživného navrhovateľovi by bolo v rozpore s dobrými mravmi. Z uvedených dôvodov konajúci súd návrh navrhovateľa ako nedôvodný zamietol.