Nezákonne získaná výpoveď svedka v rámci daňovej kontroly

 

Je bežnou praxou, že správca dane vyzve dodávateľskú spoločnosť na zapožičanie dokladov k plneniu, ktoré je predmetom daňovej kontroly. Konateľ dodávateľskej spoločnosti sa za týmto účelom dostaví k správcovi dane a správca dane spíše o tomto úkone zápisnicu o ústnom pojednávaní. Daňový subjekt sa však následne dozvie, že v rámci ústneho pojednávania správca dane kládol konateľovi dodávateľskej spoločnosti otázky, ktoré sa týkali vykonania plnenia, ktoré je predmetom daňovej kontroly. Na predmetné otázky samozrejme konateľ dodávateľskej spoločnosti odpovedal. Predstavuje uvedené výsluch svedka? Bol daňový subjekt ukrátený na svojich procesných právach? Je uvedené dôvodom na zrušenie rozhodnutia, ktoré bolo vydané v administratívnom konaní?

Na uvedené otázky dávame odpovede v našom príspevku a to v kontexte nedávneho prípadu, v ktorom sa nám úspešne podarilo presadiť práva klienta a konajúci správny súd uznal ako dôvodnú našu námietku závažného procesného pochybenia, keď nášmu klientovi neboli zo strany administratívnych orgánov vytvorené podmienky na realizáciu  jeho procesného práva – klásť svedkom otázky na ústnom pojednávaní.

 

Kedy ide o výsluch svedka?

V zmysle právnej doktríny ide o výsluch svedka vždy, ak sa fyzická osoba vyjadruje k dôležitým okolnostiam týkajúcim sa iných osôb, ktoré sú jej známe, a preto je správca dane povinný v priebehu daňovej kontroly vytvoriť podmienky pre realizáciu práva daňového subjektu klásť pri ústnom pojednávaní otázky všetkým svedkom (Kubincová, S. Daňový poriadok. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C.H. Beck , 2015 s. 251.).

V súdenej veci nebolo pochýb o tom, že konateľ dodávateľskej spoločnosti odpovedal na otázky položené správcom dane, ktoré sa týkali spolupráce s kontrolovaným daňový subjektom. Z uvedeného dôvodu potom takto získaná výpoveď vykazovala známky výsluchu svedka.

 

Nevytvorenie priestoru na realizáciu procesného práva klásť svedkovi otázky na ústnom pojednávaní:

Podľa § 25 ods. 4 Daňového poriadku: „Ak vypovedá svedok, daňový subjekt alebo jeho zástupca má právo byť prítomný pri jeho vypočutí a klásť mu otázky. Správca dane je povinný o výsluchu svedka včas písomne vyrozumieť daňový subjekt alebo jeho zástupcu.“

Právo klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom jednaní a miestnom šetrení náleží daňovému subjektu vždy, a to v ktorejkoľvek fáze daňového konania. Pokiaľ nie je daňové konanie skončené, je pre potrebu riadneho zistenia skutkového stavu veci potrebné vypočuť navrhnutých svedkov a musí  byť daňovému subjektu umožnené právo klásť svedkom otázky. Daňový subjekt v priebehu celého daňového konania, a teda nie len v priebehu daňovej kontroly, má právo navrhnúť na preukázanie svojich tvrdení vykonanie konkrétnych dôkazov, ale je aj oprávnený, v prípade vykonania dôkazov – výsluchu svedkov, byť prítomný pri výsluchu a klásť svedkom otázky.“ (Rozsudok KS v Žiline, sp. zn. 21S/124/2012)

V súdenej veci nášho klienta správca dane nevyrozumel o úkone ústneho pojednávania, a teda mu nevytvoril podmienky pre realizáciu jeho procesného práva zakotveného v § 45 ods. 1 písm. e) Daňového poriadku, v zmysle ktorého má právo klásť svedkom otázky na ústnom pojednávaní a poškodil ho tak na jeho právach počas daňového dokazovania.

 

Dôkaz získaný v rozpore so zákonom:

Podľa § 24 ods. 4 Daňového poriadku: „Ako dôkaz možno použiť všetko, čo môže prispieť k zisteniu a objasneniu skutočností rozhodujúcich pre správne určenie dane a čo nie je získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ide najmä o rôzne podania daňových subjektov, svedecké výpovede, znalecké posudky, verejné listiny, protokoly o daňových kontrolách, zápisnice o miestnom zisťovaní a obhliadke, povinné záznamy a evidencie vedené daňovými subjektmi a doklady k nim.“

V dôsledku vyššie spomenutého procesného pochybenia správcu dane, bola výpoveď konateľa dodávateľskej spoločnosti získaná v rozpore so zákonom. Inými slovami povedané dôkaz v podobe výsluchu svedka uskutočnený v rámci daňovej kontroly bez súčinnosti daňového subjektu, u ktorého sa vykonáva daňová kontrola, nemožno považovať za dôkaz v súlade so zákonom.

 

Záver:

Dôkaz, ktorý je v rozpore so zákonom, nemôže byť podkladom pre rozhodnutie a keďže administratívne orgány použili svedeckú výpoveď v rozpore so zákonom, tak rozhodnutie vykazuje známky nezákonnosti, ktoré je potrebné zrušiť.