Nové pravidlá pri prehliadke advokátskych kancelárií

 

Dňa 1. mája nadobudla účinnosť novela Trestného poriadku, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 111/2023 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

Novela Trestného poriadku zaviedla nové pravidlá pri prehliadke priestorov výkonu advokácie, ktoré sú upravené v novom § 106a. Podstata nových podmienok domovej prehliadky alebo iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu, spočíva v tom, že orgán činný v trestnom konaní je povinný požiadať o súčinnosť Slovenskú advokátsku komoru a príslušného sudcu pre prípravné konanie. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na prehliadku tých priestorov, v ktorých sa môžu nachádzať listiny (vrátané dokumentov v elektronickej podobe), ktoré obsahujú skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta.

Trestný poriadok tak na jednej strane predpokladá, že inštitút mlčanlivosti nemôže byť zneužívaný na páchanie trestnej činnosti (umožňuje prehliadku priestorov výkonu advokácie), zároveň však stanovuje striktné procesné pravidlá pre zamedzenie neprípustných situácií, ktoré by znamenali vážny zásah do práv jednotlivcov. Dôverné informácie sú dôležité pre prípravu obhajoby klienta a ich zabavenie orgánmi činnými v trestnom konaní bez náležitej procesnej regulácie by mohlo negatívne ovplyvniť právo na obhajobu a rovnosť zbraní v trestnom konaní.

Novela tiež poskytuje procesnú ochranu tretím osobám, voči ktorým advokát vykonáva svoju profesijnú činnosť nesúvisiacu s prebiehajúcim trestným konaním a prehliadkou.

Znenie § 106a je nasledovné:

  1. Pri vykonávaní domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov, v ktorých advokát vykonáva advokáciu, pokiaľ sa tam môžu nachádzať listiny, ktoré obsahujú skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta, je orgán činný v trestnom konaní vykonávajúci úkon povinný si vyžiadať súčinnosť Slovenskej advokátskej komory (ďalej len “komora”) a sudcu pre prípravné konanie, ktorý by vo veci rozhodoval. Orgán činný v trestnom konaní vykonávajúci úkon je oprávnený sa oboznámiť s obsahom listín uvedených v príkaze výlučne za prítomnosti zástupcu komory. Orgán činný v trestnom konaní vykonávajúci úkon nie je oprávnený bez súhlasu zástupcu komory alebo sudcu pre prípravné konanie oboznámiť sa a zaistiť listiny, ktoré obsahujú skutočnosti, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti advokáta. Zástupcu komory ustanoví predseda komory z radov jej zamestnancov alebo advokátov. Ak sa napriek riadnemu a včasnému vyrozumeniu komory zástupca komory nedostaví, domovú prehliadku alebo prehliadku iných priestorov je možné vykonať aj bez prítomnosti zástupcu komory. Stanovisko zástupcu komory a sudcu pre prípravné konanie sa uvedie v zápisnici podľa § 105 ods. 5.
  2. Ak zástupca komory odmietne udeliť súhlas podľa odseku 1, sudca pre prípravné konanie rozhodne opatrením na mieste a v prípade odôvodnenej potreby rozhodne opatrením so stručným odôvodnením bez zbytočného odkladu od ukončenia prehliadky. Opatrenie uvedie do zápisnice podľa § 105 ods. 5.
  3. Pri rozhodovaní o nahradení súhlasu podľa odseku 1 sa zúčastní prokurátor, advokát a zástupca komory. Listiny musia byť za účasti orgánu vykonávajúceho úkon, advokáta a zástupcu komory zabezpečené tak, aby sa s ich obsahom nemohol nikto oboznámiť, prípadne ich zničiť alebo poškodiť; bezprostredne potom musia byť príslušné listiny odovzdané súdu. Súd zabezpečí, aby listiny boli chránené pred neoprávneným oboznámením s ich obsahom. Podrobnosti a postup zabezpečenia a zaistenia listiny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti.
  4. Proti rozhodnutiu o nahradení súhlasu nie je prípustný opravný prostriedok. V prípade nahradenia súhlasu súd listiny odovzdá orgánu činnému v trestnom konaní, ktorý vykonával prehliadku. Ak súd rozhodne o nenahradení súhlasu, odovzdá súd zaistenú listinu advokátovi.
  5. Listinou podľa odsekov 1 až 4 sa rozumie aj iný nosič informácií, počítačový údaj vrátane prevádzkových údajov, ktoré boli uložené prostredníctvom počítačového systému. Ak je to potrebné, orgán činný v trestnom konaní alebo sudca pre prípravné konanie môže pribrať odborného konzultanta, špecializované odborné pracovisko alebo znalecký ústav.
  6. Advokát, u ktorého sa vykonáva domová prehliadka alebo prehliadka iných priestorov, je oprávnený z priebehu prehliadky vyhotovovať zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam, čo sa zaznamená aj v zápisnici. Rovnaké oprávnenie má aj zástupca komory, ako aj orgán vykonávajúci prehliadku.