Novela zákona o službách zamestnanosti od 1. januára 2023

 

S účinnosťou od dňa 1. januára 2023 bol novelizovaný zákon č. 5/2005 Z. z. o službách zamestnanosti. Prinášame vám prehľad zmien, ktoré nás v aktuálnej novele zaujali najviac.

  1. Nezamestnaný poslanec?

Otázka znie možno trochu zavádzajúco, ale zákon o službách zamestnanosti naozaj umožňuje poslancom obecného zastupiteľstva a poslancom samosprávnych krajov prihlásiť sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie, a to aj napriek aktívnemu výkonu poslaneckého mandátu. Podmienkou je, že mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (aktuálne 234,42 EUR).

 

  1. Predĺženie lehoty na prihlásenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

Po skončení pracovnoprávneho vzťahu môže osoba požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 10 dní. Pôvodná sedemdňová lehota sa tak predĺžila o tri dni.

 

  1. Agentúra dočasného zamestnávania

Agentúram dočasného zamestnávania (ADZ) pribudla nová povinnosť. Agentúry musia viesť evidenciu dočasných agentúrnych zamestnancov, ktorá musí obsahovať zákonom vyžadované náležitosti v zmysle prílohy č. 1 písm. J. Zároveň bude mať ADZ povinnosť každoročnú správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok (vrátane údajov podľa predchádzajúcej vety) zasielať ústrediu práce v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka výlučne elektronicky. Úplne sa tak odstránila písomná forma predkladaných dokumentov a spracovanie údajov v listinnej forme.

 

  1. Zjednodušenie zotrvania príslušníka tretej krajiny na rovnakom pracovnom mieste

Nová právna úprava § 21b ods. 7 zjednodušuje zotrvanie príslušníkov tretích krajín na tom istom pracovnom mieste. Úrady práce už nebudú prihliadať na situáciu na trhu práce v prípadoch, keď príslušník tretej krajiny požiada o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania na tom istom mieste u toho istého zamestnávateľa.

 

  1. Zvýšenie príspevku na výkon absolventskej praxe

Absolventskú prax môže vykonávať uchádzač o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne počas obdobia 3 až 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia alebo opakovania. Výška odmeny (príspevku) za výkon absolventskej praxe sa od januára 2023 poskytne uchádzačovi v sume 100% životného minima pre jednu plnoletú osobu, namiesto doterajšej sumy 65 % životného minima.

Zmena nastala aj v krátení príspevku za výkon absolventskej praxe. Krátenie príspevku za voľno alebo trvanie dočasnej PN ostáva nezmenené a kráti sa za dni absencie. Zmena nastala v krátení príspevku z iného dôvodu, ktorý sa po novom kráti za hodiny, nie za dni absencie (napríklad návšteva lekára).