Praktické skúsenosti s doručovaním sťažnosti na ESĽP

 

V rámci výkonu advokácie taktiež poskytujeme našim klientom služby zastupovania pred Európskym súdom pre ľudské práva („ESĽP“). Ide o súdnu inštitúciu Rady Európy, zriadenú podľa článku 19 Európskeho dohovoru o ľudských právach („Dohovor“), ktorej úlohou je zabezpečenie plnenia záväzkov prijatých zmluvnými stranami (členskými štátmi) v Dohovore a jeho protokoloch.

Aj napriek absencie kasačnej právomoci ESĽP je význam tohto konania nepochybný. Článok 46 ods. 1 Dohovoru totiž konštituuje záväzok zmluvných strán riadiť sa právoplatným rozsudkom ESĽP vo všetkých prípadoch, ktorých sú stranami. V praxi to znamená, že ak ESĽP dospeje k záveru o porušení Dohovoru, prikáže členskému štátu vykonať nápravu a v prípade nemožnosti nápravy súd prizná poškodenej strane spravodlivé zadosťučinenie. Prostriedkom na navrátenie do pôvodného stavu je potom napríklad obnova konania – Právny poriadok SR ju umožňuje nielen v trestnom konaní (§ 394 ods. 4, písm. a) Trestného poriadku) a civilnom spore (§ 397 písm. d) Civilného sporového poriadku), ale aj v konaní pred Ústavným súdom SR (čl. 133 Ústavy SR, § 214 zákona o ústavnom súde).

Aj v dôsledku váhy rozsudku ESĽP je preto kľúčové, aby sa poškodený včas dovolal ochrany, ktorú mu Dohovor priznáva. Podľa čl. 35 Dohovoru je sťažnosť prípustná za predpokladu, že bola podaná v lehote štyroch mesiacov odo dňa, keď bolo prijaté konečné rozhodnutie, ktorým boli vyčerpané všetky vnútroštátne opravné prostriedky. Pravidlo 47 v ods. 6 uvádza, že dátumom predloženia sťažnosti spĺňajúcej požiadavky podľa tohto pravidla je dátum uvedený na poštovej pečiatke. Ako ukázala naša nedávna skúsenosť, odoslaním zásielky na poštovú prepravu by sa však starostlivosť o klienta rozhodne končiť nemala.

Týždeň po odoslaní zásielky tuzemskou poštou prostredníctvom služby express mail service („EMS“), garantujúcej doručenie zásielky do troch pracovných dní sme podali oficiálnu reklamáciu, nakoľko stav zásielky bol už 5 dní nemenný. Zásielka síce do 24 hodín vstúpila na územie Francúzskej republiky, avšak z neznámeho dôvodu sa zasekla na colnom konaní. Samotný tuzemský poštový doručovateľ pritom na svojej webovej stránke uvádza, že zásielky adresované do krajín EÚ nepodliehajú colnému konaniu. Naša zásielka teda nemala byť výnimkou.

Prínos reklamácie u tuzemského doručovateľa sa prejavil najmä v získaní informácie o zahraničnom poštovom doručovateľovi, ktoré sme následne mohli kontaktovať priamo. Tuzemský poštový doručovateľ totiž disponuje až 60 dňovou lehotou na vybavenie reklamácie, čo by prekonalo lehotu podania sťažnosti samotnej v prípade potreby jej opätovného podania.

Komunikácia s francúzskym doručovateľom však odhalila obrovské rezervy v kvalite poskytovaných poštových služieb. Počas sedemdňovej intenzívnej emailovej a telefonickej komunikácie nám bolo poskytnutých niekoľko nesúrodých vysvetlení daného stavu, počínajúc nedisponovaním potvrdenia o úhrade poštovného, končiac nemožnosťou doručenia na danú adresu. Napokon, po troch týždňoch od odoslania zásielky nám bolo tuzemským doručovateľom oznámené, že zahraničný doručovateľ potvrdil stratu zásielky, v dôsledku čoho si môžeme uplatniť náhradu za stratu zásielky. Je však dostatočnou satisfakciou nahradenie nákladov poštovného v prípade, ak hrozí zmeškanie lehoty ? To sotva…

Po precitnutí z prvotného šoku, ktorý nám privodil tuzemský poštový doručovateľ sme obratom pripravili druhé vyhotovenie sťažnosti. Zároveň sme požiadali ESĽP o zohľadnenie pôvodného dátumu odoslania prvotnej sťažnosti, nedoručenej v dôsledku vis major pri posudzovaní včasnosti jej podania. Tentokrát sme však o doručenie sťažnosti požiadali medzinárodného prepravcu, ktorý nám po prevzatí zásielky v sídle advokátskej kancelárie zabezpečil jej doručenie do Štrasburgu v priebehu 19 hodín.

 

V tejto súvislosti Vám dávame nasledovné odporúčania :

  1. Je viac než žiadúce, aby si advokát po odoslaní zásielky zaobstaral jej podacie číslo a pomocou webovej stránky daného prepravcu pravidelne sledoval priebeh jej prepravy. Tým nemáme na mysli iba nastavenie zasielania notifikácii o hlásení zmeny doručovanej zásielky, pretože daná funkcia ho neupozorní na to, že so zásielkou sa nič nedeje. Ide o každodenné iniciatívne sledovanie stavu zásielky tak, ako tomu bolo v našom prípade.
  2. V prípade expresného doručovania zásielky kuriérom nám bolo podateľňou ESĽP potvrdené, že je potrebné uviesť inú doručovaciu adresu, než tú, ktorú uvádza formulár sťažnosti. Správnosť tohto postupu je napokon uvádzaná samotným ESĽP, ktorý túto kľúčovú informáciu uvádza iba v rubrike všeobecných kontaktov v sekcii „Prístup k súdu“ v súbore .pdf s názvom „Instructions for shipments.“ My sme tieto inštrukcie dokonca nalepili na zadnú stranu zásielky, pretože obsahovali aj QR kód s GPS súradnicami, čo kuriér určite ocenil. Doručenie zásielky ESĽP týmto spôsobom je však možné iba do 12:00.
  3. Pri doručovaní zásielky klasickou poštovou prepravou s ohľadom na jazykovú bariéru francúzskych doručovateľov odporúčame uvádzať názov a adresu ESĽP namiesto anglického jazyka vo francúzskom jazyku. Avšak ani francúzska adresa, ktorú uvádza ESĽP na svojej webovej stránke v znení „Madame la Greffière de la Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, 67075 STRASBOURG CEDEX, FRANCE“ nie je bez chýb. Počiatočné označenie „Madame la Greffière“ totiž nie je označením ulice, ale zdvorilostným označením, ktoré sa používa vo francúzskom úradnom styku. Preto je pre tamojšieho doručovateľa rovnako bezvýznamným údajom ako jeho anglický ekvivalent „Registrar“, uvádzaný v slovenskej jazykovej verzii formulára sťažnosti.
  4. Pri doručovaní zásielok na ESĽP je síce vyhradená špecifická forma tohto doručovania „CEDEX“ (vo voľnom preklade znamená špeciálne doručovanie obchodnej pošty). Nejde však o ekvivalent P.O. BOX, do ktorého sú ukladané zásielky pre adresáta. Ani CEDEX teda nezbavuje odosielateľa potreby uvádzania presnej adresy adresáta. Takou je v prípade ESĽP ulica „1 Allée des Droits de l´Homme“, ktorú je potrebné uviesť okrem označenia ESĽP a CEDEX na listovú zásielku.
  5. Do doručovacích údajov odporúčame uviesť taktiež telefonický kontakt ESĽP, nakoľko kuriér v prípade problémov s nájdením adresy môže priamo kontaktovať tohto adresáta. Ako sa ukázalo v našom prípade, ESĽP s nami komunikoval bezproblémovo a pružne.
  6. Pri zásielkach do zahraničia je dôležité uprednostniť poštových doručovateľov, u ktorých doručovanie zásielky vykonáva ten istý subjekt, ktorý ju prevzal na doručovanie od odosielateľa. Dôjde tým k minimalizácii rizika jej straty.