Právne úkony jedného z manželov urobené v dobe, keď je manželstvo hlboko rozvrátené, by nemali zaväzovať druhého manžela

 

Je potrebné posudzovať účinnú (ne)záväznosť právneho úkonu jedného z manželov aj vo vzťahu k druhému manželovi, keď právny úkon vykonaný jedným z manželov bol „odohraný“ v čase faktickej nefunkčnosti ich manželstva? Vyvstáva v tomto prípade nutnosť posúdiť preskúmavaný právny úkon dostatočne rezervovane s akcentom na materiálny výkon spravodlivosti?  Uvedené otázky zodpovedáme v zmysle záverov uznesenia Krajského súdu v Prešove sp. zn. 23Co/9/2020 zo dňa 29.06.2022.

O akú skutkovú situáciu išlo?

Skutkovo išlo o situáciu, keď matka (žalobkyňa) na požiadanie svojho syna (žalovaný 1/) poskytla svojmu synovi (žalovaný 1/) pôžičky za trvania jeho manželstva, a to za účelom uhradenia spoločných manželských dlhov (nákladov súvisiacich s bývaním). Následne o tom, ako budú peniaze vrátené vznikla medzi synom (žalovaným 1/) a matkou (žalobkyňou) dohoda o splatnosti vrátenia poskytnutých pôžičiek, t. j. ku dňu 31.12.2016. Od dojednania predmetnej splatnosti a jej účinnej (ne)záväznosti vo vzťahu k manželke žalovaného 1/ (t.j. žalovanej 2/) bola závislá otázka posúdenia námietky premlčania.

Aká bola v konaní  sporná otázka?

V konaní bola sporná otázka účinnej (ne)záväznosti právneho úkonu vykonaného manželom (žalovaným 1/) vo vzťahu k manželke (žalovanej 2/) v čase, keď ich manželstvo už bolo hlboko rozvrátené a existencia ich manželstva predstavovala len formálno-právny aspekt.

Akými úvahami sa súd riadil a prečo v konaní rozhodol v prospech žalovanej 2/ (vtedajšej manželky žalovaného 1/)?

Z okolností danej veci je zrejmé, že pokiaľ v čase keď malo dôjsť k údajnému zaplateniu nákladov súvisiacich s bývaním, žalovaná 2/ už nežila v spoločnej domácnosti so žalovaným 1/ a ich vzťahy boli vážne narušené, z čoho vyplýva aj vznik tohto aj predchádzajúceho súdneho sporu. Pokiaľ okresný súd vychádzal z dikcie ustanovenia § 145 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k dohode o splatnosti (uzavretej medzi žalobkyňou-matkou a žalovaným 1/ – synom žalobkyne), je postup okresného súdu neudržateľný. Uvedený právny úkon v čase hlbokého rozvratu manželstva nemožno chápať bez ďalšieho za účinne zaväzujúci manžela/ku (žalovanú 2/) navyše dohoda o splatnosti ju zjavne poškodzuje v súvislosti aj s porušením princípu právnej istoty.

Prima facie vzhľadom na faktickú nefunkčnosť manželstva v čase preskúmavaného právneho úkonu tento je potrebné posudzovať dostatočne rezervovane s akcentom na materiálny výkon spravodlivosti. Súd prvej inštancie sa vydal cestou formalistického prístupu, ak bez ďalšieho vychádzal z dohody o splatnosti, bez zreteľa na špecifické okolnosti danej veci, preto je nesprávny záver súdu prvej inštancie spôsobujúci nesprávnosť rozhodnutia vo veci samej v otázke posúdenia námietky premlčania.

Ak súd vychádzal z dohody o splatnosti uzavretej medzi synom a matkou v neprospech nevesty k 31.12.2016 bez ďalšieho s odkazom na zastupovanie sa manželov, potom jeho posúdenie námietky premlčania je nesprávne.

Nebolo opodstatnené priznať relevanciu len formálno-právnym aspektom prejednávanej veci (existencia manželstva), ale mimoriadne dôležitým bolo prihliadať na konkrétne okolnosti a to kruciálne na to, že v čase údajnej dohody o splatnosti bolo manželstvo žalovaných hlboko rozvrátené, a preto takéto úkony jedného z manželov nemôžu byť bez ďalšieho záväzné pre druhého manžela.

Ako znel verdikt súdu?

Spravodlivosť (osobitne zvýraznená v čl. 6 ods. 1 dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd), je totiž kritériom ukladajúcim každému všeobecnému súdu ústavnú povinnosť hľadať také riešenie súdenej právnej veci, ktoré nebude možné vyhodnotiť ako extrémne nesúladné s princípom spravodlivosti a popierajúce zmysel a účel príslušných zákonných ustanovení. Keďže okresný súd v napadnutom rozsudku nepostupoval v intenciách uvedeného, bolo dôvodné rozsudok v napadnutej časti postupom podľa § 389 ods.1 písm. b) CSP vo výroku I. a III. zrušiť a v rozsahu zrušenia vec vrátiť súdu prvej inštancie na ďalšie konanie a nové rozhodnutie v intenciách právneho názoru  odvolacieho súdu, týkajúceho sa nezáväznosti dohody o splatnosti pohľadávky ku dňu 31.12.2016 vykonanej jej bývalým manželom, žalovaným 1/ a žalobkyňou.“