Pred výkonom európskeho zatykača možno uprednostniť najlepší záujem dieťaťa

 

Hoci návrhy generálneho advokáta/advokátky nie sú pre Súdny dvor EÚ záväzné, ich návrhy na právne riešenie veci sú pre súd často smerodajné. Rozhodli sme sa preto upozorniť na jeden z návrhov, ktorý nás v uplynulých dňoch zaujal najviac.

Podľa návrhu generálnej advokátky vo veci C-261/22 | GN možno výkon európskeho zatykača vydaného proti matke malých detí odmietnuť, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa.

Európsky zatýkací rozkaz (ďalej ako „EZ“ alebo „európsky zatykač“) vydal belgický súd. Žena, matka maloletého syna, bola následne zadržaná v talianskej Bologni. Po vykonaní príslušných procesných úkonov sa taliansky súd Súdneho dvora spýtal, či je možné odmietnuť alebo odložiť výkon európskeho zatýkacieho rozkazu, ak je vyžiadanou osobou matka, ktorá žije so svojimi maloletými deťmi. A to s ohľadom na možné porušenie základného práva dotknutej ženy na rodinný život alebo na možné ohrozenie najlepšieho záujmu dieťaťa.

Podľa generálnej advokátky Tamary Ćapeta  vykonávajúci orgán môže odmietnuť vykonanie EZ z dôvodu možného porušenia práva na rodinný život len v prípade systémových nedostatkov právnej úpravy regulujúcej túto oblasť spoločenských vzťahov v danom členskom štáte, čo však nie je prípad Belgicka. Následne generálna advokátka skúmala aj otázku najlepšieho záujmu dieťaťa, pretože odsúdená žena medzičasom porodila druhé dieťa.

Podľa názoru generálnej advokátky rámcové rozhodnutie Rady o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi v zásade nebráni odmietnutiu výkonu EZ vydaného proti matke malých detí, ak je to v najlepšom záujme dieťaťa. V takomto prípade by sa mohol (podľa generálnej advokátky povinne musel) aplikovať článok 4 ods. 6 rámcového rozhodnutia Rady o EZ, podľa ktorého sa EZ nemusí vykonať, „ak sa požadovaná osoba zdržiava alebo je štátnym občanom alebo má trvalý pobyt vo vykonávajúcom členskom štáte a tento štát sa zaviaže, že vykoná rozsudok alebo ochranné opatrenie v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi“.

O tom, aký postoj vo veci samej zaujme Súdny dvor EÚ Vás budeme informovať.