Založenie s.r.o. online

 

S účinnosťou od dňa 1. februára 2023 bol novelizovaný Obchodný zákonník, a to zákonom č. 8/2023 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela zákona reagovala na potrebu transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností do slovenského právneho poriadku.

Prijatím novely došlo k zavedeniu možnosti zjednodušeného spôsobu:

  1. založenia spoločnosti s ručením obmedzeným a
  2. zriadeniu podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby, ktorá má sídlo v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Nórsko, Lichtenštajnsko a Island)

Podnik alebo organizačnú zložku zahraničnej právnickej osoby možno zjednodušeným spôsobom zriadiť iba za účelom podnikania. Predmet podnikania bude v tomto prípade vždy obmedzený len na vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností pre účely založenia právnickej osoby a zriadenia podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom podľa zákona o živnostenskom podnikaní, pričom platí, že možno v rámci predmetu podnikania kumulovať maximálne 15 vybraných činností.

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť založená zjednodušeným spôsobom prostredníctvom na to určeného elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy, ktorý je dostupný na webstránke ministerstvo spravodlivosti TU.

V uvedenom formulári je potrebné zadať niekoľko údajov, ako názov spoločnosti, údaje o štatutároch, spoločníkoch, predmet činnosti, výšku základného imania a pod. Návrh na zápis je možné podať po prihlásení sa do portálu slovensko.sk.

Pre úspešné založenie s.r.o. zjednodušeným spôsobom, musia byť splnené aj tieto hmotnoprávne podmienky:

  1. spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov,
  2. spoločnosť je založená za účelom podnikania,
  3. predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa zákona o živnostenskom podnikaní,
  4. predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa zákona o živnostenskom podnikaní,
  5. obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu “s. r. o.”,
  6. vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,
  7. správcom vkladu je konateľ a
  8. spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

Zoznam voľných živností pre účely založenia s.r.o. alebo zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby zjednodušeným spôsobom, je dostupný na webstránke Ministerstva vnútra SR TU. Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že zoznam voľných živností spolu s ich obsahovým vymedzením (na ktoré vyššie uvedený link odkazuje), bol v priebehu mesiaca február 2023 zo strany ministerstva aktualizovaný. Zmeny sú však minimálne a týkajú sa skôr formálneho usporiadania sekcií reprezentujúcich jednotlivé živnosti.

Výhodou novej formy zápisu je najmä zrýchlenie a administratívne zjednodušenie doterajšieho postupu, ktorý ako alternatíva ostáva aj naďalej zachovaný. Zjednodušená forma zápisu pribudla ako nová možnosť k už existujúcemu spôsobu, s ktorým vám aj naďalej radi pomôžeme. Každá obchodná spoločnosť je niečím špecifická a preto pri jej zakladaní zohľadníme individuálne potreby každého nášho klienta. A ak sa rozhodnete založiť spoločnosť online, celý proces si môžete s nami vopred odkonzultovať a uistiť sa, že zamýšľate  postupovať správne.