Zmena zákona o obchodnom registri

 

Ministerstvo spravodlivosti SR v súčinnosti s Ministerstvom vnútra SR pripravilo novelu zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej podstata spočíva vo vypustení povinnosti konečných užívateľov výhod zapisovať druh a číslo dokladu totožnosti v obchodnom registri a v registri mimovládnych organizácií.

Aktuálna právna úprava vyžaduje zapísať do obchodného registra údaje konečného užívateľa výhod v rozsahu:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené),
  • adresa trvalého pobytu, príp. iného pobytu,
  • štátna príslušnosť,
  • druh a číslo dokladu totožnosti,
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z uvedeného tak vyplýva, že do obchodného registra sa zapisujú aj údaje o druhu a čísle dokladu totožnosti. Táto povinnosť bola zavedená v roku 2018 prijatím zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  Možno uviesť, že išlo o typický príklad goldplatingu, pretože ani z AML smerníc ani z iných záväzkov Slovenskej republiky nebolo a stále nie je možné odvodiť požiadavku na evidenciu údajov o druhu a čísle dokladov totožnosti o konečných užívateľoch výhod v príslušných registroch.

Aplikačná prax ukázala, že uvedená evidenčná povinnosť je problematická predovšetkým v prípadoch, keď dochádza k vydaniu nového dokladu totožnosti, z čoho následne vyplýva povinnosť zapísaných osôb aktualizovať tieto údaje v príslušných registroch. Ako uvádza dôvodová správa k novele zákona, táto skutočnosť nadobudla osobitný rozmer pri nedávnom zneplatnení certifikátov v občianskych preukazoch slúžiacich na vyhotovovanie elektronického podpisu, čo viedlo k hromadným výmenám občianskych preukazov a následnej potrebe všetky tieto zmeny do obchodného registra zapísať.

Pozitívne možno hodnotiť uvedomenie príslušných subjektov, že na jednoznačnú identifikáciu fyzickej osoby je plne postačuje rodné číslo ako jedinečný identifikátor a údaje o doklade totožnosti sú nadbytočné.

Keďže cudzinci častokrát nedisponujú rodným číslom ani iným jedinečným identifikátorom, uvedená zmena sa dotkne len občanov Slovenskej republiky a cudzinci budú aj naďalej povinní údaje o doklade totožnosti do registra zapisovať.

Záverom treba uviesť, že predmetná novela zákona o obchodnom registri bola schválená Vládou SR dňa 14. apríla 2023, schvaľovanie v národnej rade ju ešte len čaká. Ak bude schválená bez zmeny, účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov SR.