Zmeny v živnostenskom podnikaní od 1. augusta 2021

V uplynulých dňoch nadobudla účinnosť novela živnostenského zákona. Aké zmeny priniesla?

Dňa 1. augusta 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 261/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Na tomto mieste vám prinášame prehľad tých najdôležitejších zmien.

Podmienkou výkonu remeselnej živnosti je odborná spôsobilosť, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru. Alternatívnou podmienkou preukázania odbornej spôsobilosti je vzdelanie v príbuznom odbore a preukázanie potrebnej praxe. Novela znižuje mieru regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach tým, že skracuje lehotu na preukázanie odbornej praxe v odbore (napríklad jednoročnú na šesťmesačnú, dvojročnú na ročnú; § 22).

Novela rozširuje princíp „jedenkrát a dosť“ využívaním už poskytnutých informácií z dostupných zdrojov informačných systémov verejnej správy a údajov známych z doterajšej úradnej činnosti. Uvedené v praxi znamená, že príslušný živnostenský úrad už nebude automaticky pri ohlásení živnosti požadovať údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov.

Znižuje sa počet remeselných živností. Galvanizácia kovov a Smaltovanie sa stávajú voľnými živnosťami. Živnostenské oprávnenia vydané pre tieto činnosti pred 1. augustom ostávajú platné.

Ruší sa minimálna a maximálna dĺžka pozastavenia živnosti (§ 57 ods. 6 sa vypúšťa).

Predlžuje sa lehota na oznámenie o zriadení prevádzkarne na 15 dní (§ 17 ods. 5). Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Pôvodne platilo, že túto skutočnosť musel podnikateľ oznámiť živnostenskému úradu najneskôr v deň zriadenia prevádzkarne.

Novela poskytuje zodpovednému zástupcovi podnikateľa, t. j. fyzickej osobe ustanovenej podnikateľom podľa § 11, možnosť priamo, bez súčinnosti podnikateľa, oznámiť živnostenskému úradu ukončenie výkonu svojej funkcie (§ 11 ods. 9).

Ako uvádza dôvodová správa, novela rozširuje princíp „jedenkrát a dosť“ využívaním už poskytnutých informácií z dostupných zdrojov informačných systémov verejnej správy a údajov známych z doterajšej úradnej činnosti. Uvedené v praxi znamená, že príslušný živnostenský úrad už nebude automaticky pri ohlásení živnosti požadovať údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov (miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, matky a pod.).

Kladne možno vnímať úpravu negatívneho vymedzenia riadneho, poctivého a odborného výkonu živnosti v § 29 ods. 3 tak, že sa vypúšťa porušovanie technických noriem. A to s odkazom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 o európskej normalizácii a zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, ktoré dodržiavanie technickej normy definujú ako dobrovoľné. Veríme, že rovnakým spôsobom sa zákonodárca čoskoro vysporiada aj so záväznosťou technických noriem v pracovnoprávnych vzťahoch, v ktorých, predovšetkým pre oblasť BOZP, sú technické normy všeobecne považované za záväzné predpisy (§ 39 ZP).