Len konzistentnosť môže zabezpečiť, aby aj bežné právne služby boli poskytnuté mimoriadne dobre

Naša kancelária poskytuje právne služby vo všetkých hlavných právnych oblastiach, či už sa jedná o sporovú agendu, obchodné transakcie, ako aj iné nesporové záležitosti klientov v oblasti ich profesijného a súkromného života. Právne poradenstvo poskytujeme domácim, ako aj zahraničným klientom vrátane ústredných orgánov štátnej správy.

Naším cieľom je zodpovedne reagovať na komplexnosť požiadaviek našich klientov, vďaka čomu môže byť každá úloha úspešne dokončená. V rámci kancelárie sa zameriavame najmä na oblasť korporátnych záležitostí, fúzií a akvizícií a cezhraničných transakcií klientov týkajúcich sa ich súkromného majetku. Taktiež poskytujeme právne poradenstvo jednotlivcom a ich rodinám v rôznych oblastiach týkajúcich sa občianskeho, rodinného a dedičského práva vrátane medzigeneračného prechodu majetku. Naša kancelária vo Vaduze sa špecializuje na poskytovanie služieb súvisiacich s ochranou majetku v rodinných trustoch a nadáciách ako aj službami súvisiacimi s jeho správou.

Zameriavame sa tiež na poradenstvo v oblasti investičného práva akým je regulácia subjektov kolektívneho investovania a ich správcov ako aj práva cenných papierov a ich distribúcie na Európskom regulovanom a neregulovanom trhu a poskytujeme služby súvisiace so sekuritizáciou celej škály aktív.

V priebehu rokov náš tím získal významné poznatky a skúsenosti v oblasti práva Európskej únie, najmä práva štátnej pomoci a ochrany hospodárskej súťaže. Naša kancelária má tiež skúsenosti s poradenskými službami pre riadiace orgány vlády Slovenskej republiky, ktoré pôsobia v oblasti poskytovania financovania z fondov Európskej únie.

Nižšie uvádzame abecedne zoradený zoznam našich hlavných oblastí právnej praxe.

Oblasti praxe
 • Alternatívne investovanie
 • Bankovníctvo & Financie
 • Energetické právo
 • Fúzie & Akvizície
 • GDPR
 • Korporátna agenda
 • Občianske právo
 • Obchodné právo
 • Ochrana majetku
 • Pracovné právo
 • Právo Európskej únie
 • Právo hospodárskej súťaže
 • Právo nehnuteľností
 • Riadenie a správa majetku
 • Sporová agenda
 • Stavebné právo
 • Verejné obstarávanie
 • Ústavné právo
Pozrite si
Náš tím