Výhrada Dôvernosti | Advokátske Tajomstvo

Informácie uvedené v našich e-mailoch a ich prílohách sú určené výlučne pre potreby príslušného adresáta. E-mailová komunikácia alebo jej prílohy môžu obsahovať informácie chránené advokátskym tajomstvom, pripadne informácie podliehajúce ochrane podľa iných právnych predpisov. V prípade, ak Vám bol tento e-mail, prípadne jeho prílohy, doručené omylom, dôrazne Vás vyzývame, aby ste sa zdržali odtajnenia, zdieľania alebo akéhokoľvek ďalšieho použitia informácií obsiahnutých v e-maile a jeho prílohách. Zároveň si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste nás o takomto prípade bez zbytočného odkladu informovali a e-mail vrátane jeho príloh následne zlikvidovali.

Menu