JUDr. Martina Filipová

Managing Partner

Martina od ukončenia svojho štúdia na Univerzite Mateja Bela v roku 2009 pôsobila v advokátskej kancelárii AKMG (v súčasnosti BOOM & SMART). Po zápise do zoznamu advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou sa v roku 2013 stala v nej partnerom. V rámci rozširovania aktivít kancelárie aj mimo územia Slovenskej republiky bola v roku 2015 zapísaná do zoznamu usadených euroadvokátov vedenom Lichtenštajnskou advokátskou komorou.

Počas svojej dlhoročnej praxe získala skúsenosti s poskytovaním právnych služieb vo všetkých právnych oblastiach, pričom za kľúčové považuje svoje znalosti z oblasti ústavného práva, práva hospodárskej súťaže, daňového práva a transakčného právneho poradenstva vrátane cezhraničných zlúčení obchodných spoločností a predaja podnikov. Martina sa viac ako 8 rokov venuje aj poradenstvu v oblasti poskytovania štátnej pomoci a poradenstvu pre riadiace orgány pri poskytovaní nenávratných príspevkov z fondov EÚ. Pre Martinu je podstatný individuálny prístup zohľadňujúci komplexnú stratégiu riešenia problému klienta.

Martina je znalkyňou v odbore právne vzťahy k cudzine, odvetvia medzinárodné právo súkromné a procesné a Európske právo, pričom je zapísaná v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Aktuálne je doktorandkou na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v programe medzinárodné právo.

Martina je v súčasnosti ako manažujúci partner BOOM & SMART zodpovedná predovšetkým za riadenie a rozvoj aktivít spoločnosti na Slovensku.

Hovorí po slovensky a po anglicky.

Office: Slovakia / Liechtenstein

Pozrite si
Náš tím