JUDr. Ing. Katarína Kadúchová

Advokátsky koncipient

Katarína ukončila ekonomické vzdelanie na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v roku 2010 a právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 2013. Počas svojho štúdia pracovala na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, kde sa venovala európskemu právu a tvorbe schém pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie.

V roku 2013 obohatila kolektív advokátskej kancelárie AKMG (v súčasnosti BOMM & SMART), kde nastúpila na pozíciu advokátskej koncipientky zapísanej do zoznamu koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. V rámci svojej praxe sa venuje prevažne občianskemu právu, správnemu právu, právu Európskej únie, ústavnému právu a je expertom v oblasti energetického práva a energetických derivátov. Osobitný dôraz kladie na sporovú agendu, kde participovala na zastupovaní klientov vo viac ako 130 súdnych konaniach. Za hodnotné považuje aj svoje skúsenosti z oblasti poskytovania štátnej pomoci a právneho poradenstva pre riadiace orgány pri poskytovaní nenávratných príspevkov z fondov EÚ.

Pri výkone svojho povolania je Katarína tímovým hráčom s výnimočnou logikou, pričom kombinácia právnického a ekonomického vzdelania jej umožňuje poskytnúť klientom vždy komplexné riešenia s unikátnou pridanou hodnotou.

Hovorí po slovensky a po anglicky.

Office: Slovakia

Pozrite si
Náš tím