JUDr. Zuzana Tavačiaková

Advokátka

Zuzana už počas svojho štúdia na právnickej fakulte získavala viaceré pracovné skúsenosti, a to stážou na Okresnom súde v Žiline, kde sa venovala exekučnej a občianskoprávnej agende a takisto pôsobila počas štúdia na pozícii právnej asistentky v advokátskej kancelárii, ktorá sa venuje najmä konkurznému právu.

Po ukončení štúdia v roku 2016 sa Zuzana  stala  členkou tímu advokátskej kancelárie AKMG (v súčasnosti BOOM & SMART), v ktorej pôsobí na pozícii advokátskej koncipientky zapísanej do zoznamu koncipientov vedenom Slovenskou advokátskou komorou. V októbri 2023 úspešne absolvovala advokátske skúšky.

V rámci svojho pôsobenia sa Zuzana špecializuje na oblasť verejného obstarávania pre klientov vystupujúcich v postavení verejných obstarávateľov, ako aj v postavení záujemcov, pričom vďaka svojmu kreatívnemu mysleniu sa snaží vždy nájsť optimálne právne riešenia vyhovujúce potrebám klienta.

Zuzana sa zároveň venuje sporovej agende s akcentom na oblasť energetiky a občianskeho práva, kde je vďaka navrhnutej stratégii vždy rada o niekoľko krokov vpred pred protistranou. Zuzana sa zaujíma aj o právne poradenstvo v oblasti daňového práva, kde má bohaté skúsenosti pri zastupovaní klientov v správnom konaní a v konaní o správnych žalobách.

Hovorí po slovensky a po anglicky.

Office: Slovakia

Pozrite si
Náš tím