Európsky patent s jednotným účinkom

 

Základnou právnou normou regulujúcou európsku ochranu technických riešení s jednotným účinkom, je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2012 zo 17. decembra 2012, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely vytvorenia jednotnej patentovej ochrany (ďalej aj „Nariadenie“). Toto Nariadenie definuje európsky patent s jednotných účinkom (ďalej aj „Jednotný patent“ alebo „EJP“) ako európsky patent, ktorý má výhody jednotného účinku v zúčastnených členských štátoch, ktoré sa zapojili do systému jednotnej patentovej ochrany podľa Nariadenia (EÚ) 1257/2012. Týmito štátmi sú aktuálne všetky štáty EÚ okrem dvoch výnimiek – Španielska a Chorvátska, ktoré sa na projekte EJP zatiaľ nezúčastňujú.

Treba však zdôrazniť, že EJP môže nadobudnúť jednotný účinok len v tých zúčastnených štátoch, ktoré ratifikovali Dohodu o Jednotnom patentovom súde. K 1. júnu 2023 dohovor ratifikovalo 17 zúčastnených členských štátov: Belgicko, Bulharsko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko, Švédsko a Taliansko.

Podľa článku 3 Nariadenia Európsky patent s jednotným účinkom má jednotný charakter, teda poskytuje jednotnú ochranu a má rovnaký účinok vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

Európsky patent s jednotným účinkom možno obmedziť, previesť alebo zrušiť, alebo môže zaniknúť, len vo vzťahu k všetkým zúčastneným členským štátom.

Čo sa týka poskytnutia licencie na EJP, tam už má majiteľ patentu možnosť výberu. Môže ju poskytnúť vo vzťahu k celému územiu zúčastnených štátov, alebo len v rámci vybraných členským štátov.

Jednotný európsky patent sa tak k dnešnému dňu môže uplatňovať v sedemnástich vyššie uvedených krajinách. Aj keď sa Slovensko medzi krajinami, ktoré príslušné právne normy ratifikovali, nenachádza, môžu aj slovenskí majitelia európskych patentov požiadať o registráciu jednotného účinku ich patentov. Jednotnú patentovú ochranu môžu totiž získať aj majitelia európskych patentov bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť, bydlisko alebo sídlo. Jednotný účinok môže byť samozrejme priznaný len v tých krajinách, ktoré ratifikovali Dohovor o Jednotnom patentovom súde.

 

Poplatky

Na rozdiel od klasického európskeho patentu, majiteľ Jednotného patentu má povinnosť platiť len jeden udržiavací poplatok jednej inštitúcii – Európskemu patentovému úradu. Navyše, tento poplatok je mnohonásobne nižší, ako by bol v prípade udržiavania klasického európskeho patentu v každom členskom štáte jednotlivo.

Rok patentu Poplatok za jednotný európsky patent v EUR Poplatok za európsky patent v 25 členských zúčastnených krajinách (súčet v EUR)
2. 35 220
3. 105 1 452
4. 145 1 857
5. 315 2 506
6. 475 3 250
7. 630 3 861
8. 815 4 615
9. 990 5 554
10. 1 175 6 463
11. 1 460 7 526
12. 1 775 8 655
13. 2 105 9 854
14. 2 455 11 028
15. 2 830 12 189
16. 3 240 13 569
17. 3 640 14 912
18. 4 055 16 166
19. 4 455 17 729
20. 4 855 19 227
Spolu 35 555 160 633

Zdroj: https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent/cost.html

Ako je z vyššie uvedeného porovnania zrejmé, udržiavanie EJP je pre jeho majiteľa výhodné tak z dôvodu nižšej administratívnej, ako aj finančnej náročnosti.

 

Jednotný patentový súd

Dohoda o Jednotnom patentovom súde zriadila nový súd, ktorý stojí mimo sústavy súdov EÚ. Zriadil sa Jednotný patentový súd, ktorý je spoločným súdom členských štátov EÚ, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Jednotnom patentovom súde.

Súd sa skladá zo súdu prvého stupňa, odvolacieho súdu a súdnej kancelárie.

Súd prvého stupňa sa skladá z ústrednej divízie, ako aj miestnych a regionálnych divízií. Ústredná divízia má sídlo v Paríži, jej dve sekcie sídlia v Londýne a Mníchove. Miestna divízia sa zriaďuje v zmluvnom členskom štáte na jeho žiadosť (v závislosti od počtu konaní môžu byť zriadené dodatočné miestne divízie, maximálne však štyri). Regionálna divízia sa zriaďuje pre dva alebo viaceré zmluvné členské štáty na ich žiadosť. Tieto štáty určia aj sídlo regionálnej divízie.

Sídlom odvolacieho súdu je Luxemburg.

Prvostupňové senáty tvoria vždy traja sudcovia, pričom v prípade Ústrednej divízie je senát tvorený dvomi právnicky kvalifikovanými sudcami a jedným technicky kvalifikovaným sudcom.

Senáty odvolacieho súdu tvoria piati sudcovia. Je tvorený tromi právnicky kvalifikovanými sudcami a dvomi technicky kvalifikovanými sudcami (ich kvalifikácia a skúsenosti musia súvisieť s dotknutou oblasťou techniky).

Dôležité je uviesť, že Jednotný patentový súd bude rozhodovať tak spory vo veci Jednotného patentu, ako aj spory vo veci štandardného európskeho patentu. Podľa článku 83 Dohody o JPS však platí, že pre konania vo veciach európskeho patentu bude počas siedmich rokov daná aj jurisdikcia národných súdov a účastník (žalobca) bude mať ponechanú možnosť výberu, na ktorom súde konanie iniciovať.

V prípade, ak potrebujete pomôcť s registráciou vášho unikátneho technického riešenia, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.