Aký je rozdiel medzi evidovaným a registrovaným rodinným podnikom?

 

Novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zaviedla nový inštitút právnických osôb, ktorými sú tzv. rodinné podniky (ďalej aj „RP“). Podľa ich charakteru rozlišujeme medzi evidovanými a registrovanými rodinnými podnikmi. Aký je však medzi nimi rozdiel?

Definičné znaky rodinného podniku

V prvom rade je potrebné uviesť, že rodinným podnikom môžu byť tak obchodné spoločnosti, ako aj družstvá či fyzické osoby – podnikatelia. Vždy však musí ísť o podnikateľov podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Aby obchodná spoločnosť spĺňala definičné znaky rodinného podniku, musí byť splnený nasledovný vzťah členov rodiny k podniku:

 1. najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a najmenej jeden člen spoločnej rodiny je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu,
 2. najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny majú hospodársky prospech z podnikania obchodnej spoločnosti spolu viac ako 50 % zo zisku po zdanení alebo
 3. jeden člen spoločnej rodiny je jediným spoločníkom alebo jediným akcionárom obchodnej spoločnosti a súčasne je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu a najmenej jeden iný člen spoločnej rodiny je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo členom dozornej rady tejto obchodnej spoločnosti alebo je v pracovnoprávnom vzťahu s touto obchodnou spoločnosťou.

V prípade družstva sú požiadavky pre rodinný podnik nasledovné:

 1. najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a najmenej jeden člen spoločnej rodiny je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo
 2. najmenej dvaja členovia spoločnej rodiny majú hospodársky prospech z podnikania družstva spolu viac ako 50 % zo zisku po zdanení.

Rodinným podnikom môže byť aj fyzická osoba – podnikateľ, ak najmenej jeden člen spoločnej rodiny je s týmto podnikateľom v pracovnoprávnom vzťahu.

Zákon samozrejme definuje aj to, ktorí členovia rodiny sa považujú za členov spoločnej rodiny. Sú nimi:

 1. manželia,
 2. príbuzní v priamom rade,
 3. súrodenci,
 4. osoby navzájom príbuzné až do štvrtého stupňa a ich manželia.

 

Evidovaný rodinný podnik

Evidovaný rodinný podnik predstavuje akúsi nižšiu a formálne menej náročnú formu rodinných podnikov. Ak teda podnik spĺňa definičné znaky rodinného podniku, môže byť z vlastnej iniciatívy zaradený do evidencie rodinných podnikov, ktorú vedie Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (ďalej aj „ministerstvo práce“).

Pre účel evidencie slúži štruktúrovaný formulár, ktorý pripravilo ministerstvo práce a ktorý musí žiadateľ doručiť ministerstvu spolu s príslušnými prílohami.  Formulár je dostupný TU.

Ministerstvo práce následne zaradí rodinný podnik do evidencie rodinných podnikov odo dňa podania úplnej žiadosti. Od tohto momentu je evidovaný rodinný podnik oprávnený v písomnom styku uvádzať označenie „rodinný podnik“ alebo skratku „r. p.“ (napríklad XY, s.r.o., r.p.).

Označenie „rodinný podnik“ môže byť na žiadosť subjektu zapísané do obchodného registra. Nie je to však povinnosťou.

 

Registrovaný rodinný podnik

Ak má podnikateľ chuť pustiť sa do boja s byrokraciou, môže svoj rodinný podnik aj registrovať. Registrovaný rodinný podnik je teda podnik, ktorý prostredníctvom štruktúrovaného formulára ministerstva práce požiada ministerstvo o priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku. Formulár je dostupný TU.

Podmienky na získanie ako aj udržanie tohto štatútu, sú prísnejšie, ako v prípade evidovaných rodinných podnikov. Žiadateľ o registráciu napríklad musí:

 1. spĺňať definičné znaky rodinného podniku,
 2. aktívne vykonávať hospodársku činnosť a o tejto aktivite predložiť príslušné doklady,
 3. mať obligatórne zriadenú radu rodinného podniku, ktorá je kolektívnym orgánom rodinného podniku a ktorej vnútornú organizáciu a fungovanie upravuje osobitný dokument – štatút rady rodinného podniku,
 4. rada rodinného podniku zasadá najmenej jedenkrát za kalendárny rok; zo zasadnutia rady rodinného podniku sa vyhotovuje zápisnica, ktorú rodinný podnik na požiadanie poskytne ministerstvu práce,
 5. mať sídlo/miesto podnikania na území Slovenskej republiky,
 6. mať základný dokument, ktorý obsahuje:

a) určenie percentuálnej časti zisku po zdanení, ktorú sa žiadateľ zaväzuje použiť podľa § 15f ods. 2 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch; totiž registrovaný rodinný podnik je povinný najmenej 12% zo zisku po zdanení použiť na „posilnenie svojich vnútorných vzťahov a vonkajších vzťahov“ v období do jedného roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia, a to najmä na

 • vzdelávanie členov spoločnej rodiny,
 • dôchodkové zabezpečenie členov spoločnej rodiny,
 • rekreačné pobyty členov spoločnej rodiny a zamestnancov registrovaného rodinného podniku,
 • zdravotnú starostlivosť o členov spoločnej rodiny a zamestnancov registrovaného rodinného podniku,

sociálnu pomoc a starostlivosť o členov spoločnej rodiny.

b) záväzok zosúlaďovania riadiacich, obchodných, vlastníckych a rodinných vzťahov spôsobom smerujúcim k udržiavaniu a rozvíjaniu rodinných väzieb, k posilňovaniu rodinných hodnôt a kvality rodinného života a všestranného rozvoja rodinnej hmotnej kultúry a tradície,

Registrovaný rodinný podnik je povinný v písomnom styku uvádzať označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r.r.p.“. Uvedené označenie si musí registrovaný rodinný podnik zapísať do obchodného registra, pričom návrh musí podať do troch mesiacov od priznania štatútu r.r.p.

 

Zhrnutie:

  Podnik Evidovaný rodinný podnik Registrovaný rodinný podnik
Povinnosť spĺňať definičné znaky RP Nie Áno Áno
Povinnosť používať označenie  RP v písomnom styku Nie, používa len označenie právnej formy (napr. s.r.o.) Nie. Okrem právnej formy sa môže používať aj označenie „r.p.“ Áno. Okrem právnej formy sa musí používať aj označenie „r.r.p.“
Povinnosť zapísať označenie  RP do obchodného registra Nie Nie Áno
Lehota na zápis označenia RP do obchodného registra Nie Nie 3 mesiace od priznania štatútu RP
Povinnosť zriadiť radu RP Nie Nie (je to možnosť) Áno
Povinnosť na požiadanie predkladať ministerstvu zápisnicu zo zasadnutia rady RP Nie Áno v prípade, ak je rada zriadená Áno
Povinnosť použiť zisk na zákonom stanovené účely Nie Nie Áno, vo výške najmenej 12 %

 

Záver:

Za nás môžeme uviesť, že od právnej úpravy rodinných podnikov by sme čakali viac. A to z toho dôvodu, že okrem formálnych povinností štatút rodinného podniku neprinesie podnikateľským subjektom prakticky nič. Rodinné podniky nemajú žiadne úľavy na daniach či odvodoch, ani žiadne výnimky zo zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce (okrem všeobecného ustanovenia § 2a zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci  nelegálnom zamestnávaní).

Motivácia subjektov evidovať/registrovať sa ako rodinný podnik je a podľa nášho názoru aj bude veľmi obmedzená. Svedčí o tom aj skutočnosť, že informácie o počte registrovaných či evidovaných podnikateľov ako rodinných podnikov, by ste na stránke ministerstva práce hľadali márne.