Návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície

 

Ministerstvo dopravy SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) návrh zákona o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete.

Medzi navrhovanými opatreniami sú napríklad:

  1. Vznik predkupného práva investora k pozemkom, na ktorých sa má investícia realizovať a k stavbám na nich

Predkupné právo by vzniklo už dňom schválenia strategickej investície vládou. Predkupné právo by malo účinky vecného práva a zapisovalo by sa do katastra nehnuteľností na návrh investora, ktorý disponuje osvedčením ministerstva o tom, že projekt je strategickou investíciou. Investorom sa rozumie štát, vyšší územný celok alebo obec, či právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu, obce alebo VÚC.

Ministerstvo si od tohto opatrenia sľubuje zamedzenie špekulatívnym prevodom pozemkov, na ktorých sa má realizovať investícia.

  1. Umožnenie vstupu na cudzie pozemky

Držiteľ osvedčenia bude mať dvere všade otvorené. A to doslova. Subjekt, ktorému je osvedčenie vydané, bude môcť vo verejnom záujme vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení a to za účelom zabezpečenia prípravných prác na dotknutých nehnuteľnostiach (geodetické zameranie, hydrogeologický prieskum, archeologický prieskum a pod.).

  1. Zánik práv tretích osôb k nehnuteľnostiam dňom zápisu vlastníckeho práva investora ako držiteľa osvedčenia k nehnuteľnostiam uvedeným v osvedčení

Dňom zapísania vlastníckeho práva držiteľa osvedčenia k nehnuteľnostiam uvedeným v osvedčení do katastra nehnuteľností zanikajú práva tretích osôb  k nim a držiteľ osvedčenia bude oprávnený predmetné nehnuteľnosti vypratať.

Majetkové ujmy tretích osôb vyplývajúce Ak zánikom práv tretích osôb k nehnuteľnostiam vznikne týmto osobám ujma, túto vyrovná držiteľ osvedčenia, avšak len v prípade, ak zmluva, ktorou boli dotknuté nehnuteľnosti prevedené na držiteľa osvedčenia, neurčuje inak.

  1. Nový podpredseda ÚVO

Pre účely výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním, ktorý sa týka strategickej agendy, sa sa na ÚVO zriadi nový (i) Útvar dohľadu pre strategickú agendu a (ii) podpredseda úradu pre strategickú agendu.

 

Navrhovaných zmien vo verejnom obstarávaní, vyvlastňovaní či inej úprave vlastníckych vzťahov, je v návrhu zákona omnoho viac. MPK bude ukončené dňa 18.01.2024. Dovtedy si kompletný materiál môžete pozrieť TU, prípadne sa do MPK aj zapojiť