Nové zákonné dôvody odstúpenia od zmluvy vo verejnom obstarávaní

 

Verejné obstarávanie má byť otvorené hospodárskej súťaži. Nie je však tajomstvom, že proces verejného obstarávania čelí negatívnym javom, a to aj v podobe špekulatívnych konaní hospodárskych subjektov, ktoré nepriaznivo vplývajú na zdravosť a férovosť súťažného prostredia.

V nadväznosti na spomenutý negatívny jav je preto vítaná novela ZVO, ktorá sa snaží zachovať a rozvíjať princíp súťaživosti aj tým, že posilňuje možnosti verejného obstarávateľa / obstarávateľa vysporiadať sa so špekulatívnym konaním hospodárskych subjektov spôsobom predčasného ukončenia zmluvy  za splnenia novo zakotvených zákonných dôvodov odstúpenia od zmluvy, ktorým sa tento príspevok venuje.

Z hľadiska spomínaného zachovania a rozvíjania princípu súťaživosti má osobitný význam nová právna úprava, ktorá umožňuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uplatniť zákonný dôvod odstúpenia od zmluvy v prípade preukázanej dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž, ktorá spočívala v nedovolenej koordinácii dodávateľa, člena skupiny dodávateľov alebo koncesionára s inými podnikateľmi v akomkoľvek verejnom obstarávaní, teda nielen vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je daná zmluva. Dáva sa tak do rúk verejnému obstarávateľovi / obstarávateľovi možnosť prehodnotenia jeho zmluvného vzťahu s jeho zmluvným partnerom – delikventom. Takýto hospodársky subjekt totižto mohol doposiaľ dokončiť realizáciu svojich zákaziek, pokiaľ verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemal zmluvne upravený dôvod na odstúpenie od zmluvy pri preukázaní dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž (kolúzie vo verejnom obstarávaní). Nový zákonný dôvod odstúpenia od zmluvy – preukázanie kolúzneho správania delikventa v akomkoľvek verejnom obstarávaní – môže byť efektívnym preventívnym opatrením voči kolúzii vo verejnom obstarávaní, nakoľko postihuje konkrétny zmluvný vzťah a konkrétny zisk delikventa. Možno tiež povedať, že odstúpenie od zmluvy z uvedeného nového zákonného dôvodu sa naviac javí popri ďalších zákonných následkoch preukázaného kolúzneho správania vo verejnom obstarávaní – t.j. pokute a zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré sú ukladané Protimonopolným úradom Slovenskej republiky – ako účinná protiváha pri akýchkoľvek protisúťažných praktikách.

V snahe bojovať so špekulatívnosťou konania hospodárskych subjektov umožňuje nová právna úprava verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uplatniť ďalší v poradí druhý nový zákonný dôvod odstúpenia od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy v prípade, ak uchádzač v priebehu verejného obstarávania uvádzal nepravdivé informácie, ktoré mali vplyv na jeho účasť vo verejnom obstarávaní.  Nová právna úprava má tak za cieľ postihnúť uchádzača, s ktorým bola uzavretá zmluva aj v postkontraktačnej fáze verejného obstarávania, a to pre prípad, ak by dodatočne po uzavretí zmluvy verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zistil, že tento uchádzač v priebehu verejného obstarávania uvádzal nepravdivé informácie, ktoré mali vplyv na jeho účasť vo verejnom obstarávaní.

Ďalej vo vzťahu k úprave zavádzajúcej odklon od pravidiel revíznych postupov pri podlimitnej zákazke, kedy je ponechané na rozhodnutí verejného obstarávateľa, či napriek prebiehajúcemu konaniu pristúpi k uzavretiu zmluvy alebo počká na rozhodnutie, sa zavádza osobitný dôvod odstúpenia od zmluvy pre prípady, kedy rozhodnutie konštatuje porušenie zákona, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. Ide o jeden z mechanizmov takpovediac protiváh a zodpovednosti k poskytnutiu väčšieho priestoru na rozhodnutie verejného obstarávateľa v postupe zadávania zákazky.

Napokon poslednou v poradí štvrtou skutkovou podstatou, ktorá zakladá právo verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa odstúpiť od zmluvy, je prípad, ak sa po uzavretí zmluvy stal konečným užívateľom výhod dodávateľa, alebo jeho subdodávateľa, verejný funkcionár. V takom prípade právo na odstúpenie od zmluvy sa viaže na uplynutie lehoty 30 dní, počas ktorej sa ponecháva priestor na prípadné vyriešenie postavenia konečného užívateľa výhod.