Nový zákon o ochrane spotrebiteľa

 

Dňa 14. apríla 2023 schválila Vláda SR návrh zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý, pokiaľ v takomto znení prejde národnou radou, nadobudne účinnosť dňa 1. augusta 2023 a v celom rozsahu nahradí aktuálne platný zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

Hlavným dôvodom revízie súčasnej právnej úpravy bola potreba transpozície  nasledovných smerníc Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) do slovenského právneho poriadku:

 • Smernica EP a Rady (EÚ) 2019/770 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu a digitálnych služieb (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019),
 • Smernica EP a Rady (EÚ) 2019/771 z 20. mája 2019 o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2394 a smernica 2009/22/ES a zrušuje smernica 1999/44/ES (Ú. v. EÚ L 136, 22.5.2019),
 • Smernica EP a Rady (EÚ) 2019/2161 z 27. novembra 2019, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, 2005/29/ES a 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu predpisov Únie v oblasti ochrany spotrebiteľov (Ú. v. EÚ L 328, 18.12.2019) do slovenského právneho poriadku.

Zmeny, ktoré má nová legislatíva priniesť, si kladú za cieľ zabezpečiť vyššiu ochranu spotrebiteľov v online prostredí a súčasne odstrániť viaceré neopodstatnené „goldplatingy“, čo ocenia najmä podnikatelia.

Ako uvádza dôvodová správa, „najvýraznejšími zmenami, ktoré prináša nová právna úprava, sú zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú musieť napríklad vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci mali transparentnú informáciu, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa.“

Prostredníctvom novelizácie zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov sa do právneho poriadku SR definície digitálneho obsahu, digitálnej služby či veci s digitálnymi prvkami.

Aké konkrétne zmeny už vládou schválená legislatíva prinesie?

 1. Úprava povinnosti spôsobu informovania o zníženej cene tovaru, napríklad počas akcií Black Friday

V navrhovanom § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa sa upravuje povinnosť obchodníka v každom oznámení o znížení tovaru uvádzať aj predchádzajúcu cenu tovaru. Cieľom tohto ustanovenia je zamedziť zavádzajúcim machináciám s cenami obchodníkmi, a tým aj zavádzaniu spotrebiteľov o sume reálnej zľavy.

Podstatnou je preto definícia „predchádzajúcej ceny“, ktorú zákon definuje ako cenu, za ktorú obchodník poskytoval produkt počas obdobia nie kratšieho ako 30 dní pred znížením ceny. Zákon tak adresne cieli na špekulatívne navyšovanie cien tovarov tesne pred ich akciovým znížením, kedy dochádzalo k umelému a spravidla krátkodobému navýšeniu cien tovarov a to tak, aby sa zľava „v akcii“ javila čo najväčšia.

Nie je pritom dôležité ako dlho zľava trvá. Predchádzajúca cena je vždy cena, za ktorú obchodník poskytoval produkt počas obdobia nie kratšieho ako 30 dní pred znížením ceny. Táto úprava platí aj pre prípady, kedy obchodník na krátke obdobie zníži cenu a potom ju opätovne zvýši (typicky krátkodobá akcia „Black Friday“), a to aj ak ich je niekoľko za sebou. Obchodník je oprávnený poukázať aj na pôvodnú cenu tovaru, avšak je povinný uviesť vždy aj najnižšiu cenu, za ktorú výrobok poskytoval v období aspoň 30 dní pred znížením ceny

 1. Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

Uvedené právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu sa od aktuálnej právnej úpravy – pokiaľ ide o štrnásťdňovú lehotu – zásadným spôsobom nelíši. Nový zákon o ochrane spotrebiteľa však zavádza aj novú tridsaťdňovú lehotu, ktorá umožňuje spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy uzatvorenej pri nevyžiadanej návšteve, na predajnej akcii alebo v súvislosti s týmito okolnosťami.

Podľa § 20 nového zákona o ochrane spotrebiteľa môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka do

 1. 14 dní odo dňa
 2. prevzatia tovaru spotrebiteľom podľa odseku 4,
 3. uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby,
 4. uzavretia zmluvy o dodávaní vody, ktorá nie je na predaj v obmedzenom objeme alebo v určenom množstve, a zmluvy o dodávke a odbere tepla,
 5. uzavretia zmluvy o dodaní digitálneho obsahu, ktorý obchodník dodáva inak ako na hmotnom nosiči,
 6. 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy pri nevyžiadanej návšteve alebo v súvislosti s ňou alebo na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou.

Následne možno postup zúčastnených strán po odstúpení od zmluvy diferencovať podľa toho, či spotrebiteľ odstupoval od zmluvy (i) uzatvorenej na diaľku resp. mimo prevádzkových priestorov obchodníka alebo od zmluvy (ii) uzatvorenej pri nevyžiadanej návšteve, na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou.

V prvom prípade je spotrebiteľ povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo odovzdať tovar obchodníkovi/osobe určenej obchodníkom a obchodník je povinný do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal.

V druhom prípade však môže spotrebiteľ požadovať prednostné vrátenie kúpnej ceny a až následne bude povinný tovar vrátiť. Zákon vyslovene hovorí, že „Spotrebiteľ je oprávnený odoprieť vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej pri nevyžiadanej návšteve, na predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou, kým obchodník spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu“.

 1. Osobitná informačná povinnosť prevádzkovateľa online trhu

Ustanovenie § 16 nového zákona o ochrane spotrebiteľa definuje informačnú povinnosť prevádzkovateľov online trhu, teda služby, vďaka ktorej môže spotrebiteľ uzatvoriť zmluvu tak s obchodníkom, ako aj s iným spotrebiteľom, a to prostredníctvom softvéru alebo webového sídla. V praxi pôjde najčastejšie o rôzne internetové bazáre, aukčné portály či zľavové portály.

Prevádzkovateľ online trhu je povinný pred uzavretím zmluvy na online trhu alebo pred tým, ako sa ponuka na online trhu stane pre spotrebiteľa záväznou, spotrebiteľovi jasne, zrozumiteľne a spôsobom primeraným prostriedku diaľkovej komunikácie napríklad:

 1. oznámiť skutočnosť, či osoba, ktorá ponúka produkt na online trhu, je obchodníkom podľa vyhlásenia, ktoré poskytla prevádzkovateľovi online a v tomto kontexte aj
 2. poučiť spotrebiteľa, že sa na zmluvu sa nebudú vzťahovať právne predpisy na ochranu spotrebiteľa, ak osoba ktorá produkt predáva, nie je obchodníkom.

Účelom poskytovania uvedených informácií je informovanie spotrebiteľa o tom, kto bude zmluvnou stranou jeho záväzku podľa uzavretej zmluvy, a teda či v prípade uzavretia zmluvy vznikne v konkrétnom prípade spotrebiteľský vzťah. Táto povinnosť tiež prispeje k tomu, aby sa zamedzilo správaniu obchodníkov, ktorí by sa na online trhu mohli vydávať za spotrebiteľov.

 1. Oznamovacia povinnosť obchodníkov pri dočasnom uzavretí prevádzky

Podľa aktuálne účinného § 15 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je obchodník povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková doba, označiť začiatok a koniec uzavretia prevádzkarne, a to najneskôr 24 hodín pred dočasným uzavretím prevádzkarne za predpokladu, že prevádzkareň je uzavretá dlhšie ako jeden deň.

Túto povinnosť obchodníkom už nový zákon o ochrane spotrebiteľa nestanovuje.