Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

 

Premena je fúzia alebo rozdelenie. Fúzia je zlúčenie alebo splynutie. Projekt premeny je zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí a projekt o rozdelení.

01.03.2024 nadobudol účinnosť nový zákon č. 309/2023 Z.z. o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorý nahradil doterajšiu právnu úpravu splynutia, zlúčenia a rozdelenia spoločnosti vrátane cezhraničného zlúčenia a cezhraničného splynutia obsiahnutú v Obchodnom zákonníku.

Zákonom sa zabezpečuje transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia do slovenského právneho poriadku.

V novom zákone sú obsiahnuté mnohé úpravy tak, aby boli premeny podľa nášho zákona súladné so smernicou, pričom v niektorých prípadoch dochádza ku goldplatingu, nakoľko právna úprava ide nad rámec minimálnych požiadaviek smernice (napríklad správa audítora sa vyžaduje aj pri spoločnosti s ručením obmedzeným, oznámenie správcovi dane pri cezhraničnom zlúčení, aplikácia ustanovení o cezhraničnej fúzii aj na verejné obchodné spoločnosti a komanditné spoločnosti).

Cieľom zákonodarcu bolo vyhotovenie jednotnej, ucelenej a prehľadnej právnej úpravy splynutí, zlúčení, rozdelení, zmeny právnej formy a tiež ich cezhraničných alternatív, čo je v právnom prostredí viac ako vítané, nakoľko úprava v Obchodnom zákonníku sa v dôsledku mnohopočetných novelizácií, súvisiacich najmä s priebežnou transpozíciou európskych smerníc do nášho právneho poriadku, stala neprehľadná a roztrieštená.

Okrem toho bolo v praxi v prípade cezhraničných zlúčení náročné nájsť prienik medzi slovenskou právnou úpravou, ktorá nebola súladná so smernicou, a zahraničnou právnou úpravou, ktorá už transpozíciu obsahovala, preto veríme, že nový zákon odstránil nezrovnalosti, ktorým akviziční právnici v minulosti čelili a zjednotil právnu úpravu na cezhraničnej úrovni.

Najpodstatnejšou zmenou je, že novým zákonom sa dopĺňajú nové postupy -cezhraničné rozdelenie a cezhraničná zmena právnej formy, pre cezhraničnú mobilitu spoločností s úmyslom jej väčšej podpory a tiež s cieľom poskytnúť väčšiu ochranu vlastníkom obchodných podielov alebo akcií, veriteľom spoločností a zamestnancom. Rovnako sa zavádzajú nové pojmy ako projekt premeny, premena, fúzia, rozštiepenie či odštiepenie, zúčastnená a nástupnícka spoločnosť.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, nové pojmy si vyžiadala aplikačná prax, na tieto si však budú musieť mnohí zvyknúť.

Systematika nového zákona je možno pre tých, ktorí ovládali obchodnoprávnu úpravu, na prvý pohľad zmätočná, preto pre lepšiu prehľadnosť poskytujeme členenie nového zákona v stručnej tabuľke:

Časť Hlava Diel
Základné ustanovenia
Ustanovenia o premenách Všeobecné ustanovenia pre fúziurozdelenie
Osobitné ustanovenia o fúzii Osobitné ustanovenia o fúzii spoločnosti s ručením obmedzeným
Osobitné ustanovenia o fúzii akciovej spoločnosti
Osobitné ustanovenia o fúzii jednoduchej spoločnosti na akcie
Osobitné ustanovenia o fúzii družstva
Osobitné ustanovenia o rozdelení Osobitné ustanovenia o rozdelení spoločnosti s ručením obmedzeným
Osobitné ustanovenia o rozdelení akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie
Osobitné ustanovenia o rozdelení družstva
Ustanovenia o cezhraničných premenách Všeobecné ustanovenia pre cezhraničné premeny
Osobitné ustanovenia pre cezhraničnú fúziu
Osobitné ustanovenia pre cezhraničné rozdelenie
Ustanovenia o zmenách právnej formy Všeobecné ustanovenia pre zmenu právnej formy
Cezhraničná zmena právnej formy
Osobitné ustanovenia o účasti zamestnancov pri cezhraničnej premene a cezhraničnej zmene právnej formy

 

Nový zákon obsahuje viaceré zmeny oproti predchádzajúcej právnej úprave v Obchodnom zákonníku, ktoré ovplyvnia proces premien. Zo zmien, ktoré nás zaujali, vyberáme nasledovné:

 • exaktná úprava rozhodného práva pri cezhraničnom zlúčení, ktoré nadobúda účinnosť podľa práva členského štátu, ktorým sa spravuje nástupnícka spoločnosť;
 • právo spoločníkov zrušiť projekt premeny a od transakcie upustiť, a to do momentu podania návrhu na zápis premeny do obchodného registra, pričom takéto oznámenie o zrušení musí byť zverejnené v Obchodnom vestníku najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zrušení a v rovnakej lehote musí spoločnosť doručiť oznámenie aj správcovi dane;
 • upustenie od možnosti dohodou spoločníkov vylúčiť povinnosť štatutárov/členov predstavenstva informovať o podstatnej zmene obchodného majetku a záväzkov spoločnosti, ktorá nastala v období medzi vypracovaním návrhu projektu premeny a dňom konania valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje o schválení projektu premeny;
 • upustenie od možnosti dohodou spoločníkov/akcionárov vylúčiť povinnosť zverejnenia priebežnej účtovnej závierky podľa § 218 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka;
 • právo na primeraný peňažný doplatok a právo na odkúpenie akcií má aj akcionár, ktorý sa nezúčastnil valného zhromaždenia o schvaľovaní projektu premeny, ktoré sa zo zákonných dôvodov nekonalo;
 • vypustená podmienka prípustnosti zlúčenia podľa predchádzajúcej úpravy, v zmysle ktorej nesmela hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku;
 • správa audítora o preskúmaní návrhu projektu sa vyžaduje v prípade zlúčenia spoločnosti s ručením obmedzeným len vtedy, keď o to požiada niektorých zo spoločníkov zúčastnených spoločností alebo ak aspoň jedna zo zúčastnených spoločností je v kríze (ak pomer vlastného imania a záväzkov je menej ako 8 ku 100) a v prípade akciovej spoločnosti nie je potrebná, ak sa na tom dohodli všetci akcionári každej zúčastnenej spoločnosti;
 • medzi náležitosťami projektu premeny pri cezhraničnej premene je aj orientačný harmonogram cezhraničnej premeny;
 • pri cezhraničnej premene musí (ak sa spoločníci každej zo zúčastnených spoločností nedohodnú inak alebo ak nejde o zúčastnenú spoločnosť s jedným spoločníkom) pre slovenskú zúčastnenú spoločnosť preskúmať vypracovaný návrh projektu cezhraničnej premeny audítor, pričom v správe audítora má byť obsiahnuté o.i. stanovisko audítora či peňažná náhrada a výmenný pomer sú primerané;
 • pri cezhraničnej premene notár vydáva osvedčenie predchádzajúce cezhraničnej premene, pričom je stanovená 3-mesačná lehota na vydanie resp. odmietnutie vydania osvedčenia;
 • pri cezhraničnej premene sú spoločníci, veritelia a zamestnanci oprávnení predkladať pripomienky k návrhu projektu cezhraničnej premeny najneskôr do 5 pracovných dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré rozhoduje o premene, inak spoločnosť nie je povinná na ne prihliadnuť.

Ak bol návrh zmluvy o splynutí, zmluvy o zlúčení alebo projektu rozdelenia spoločnosti schválený pred 1. marcom 2024 a návrh na zápis splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti do obchodného registra bol podaný do 30. júna 2024, na splynutie, zlúčenie a rozdelenie spoločnosti sa použijú predpisy účinné do 29. februára 2024, t.j. predchádzajúca právna úprava obsiahnutá v Obchodnom zákonníku. Obdobné podmienky platia aj pre aplikáciu právnych predpisov na cezhraničné zlúčenie a zmenu právnej formy.

Potrvá síce nejakú dobu, kým sa právna prax vžije s novou terminológiou, zorientuje sa v novom zákone a upravených podmienkach vnútroštátnych či cezhraničných premien, avšak zosúladenie podmienok premien s európskymi predpismi bolo už nevyhnutné a tiež veríme, že prinesie ovocie v podobe zosúladenia a zjednodušenia procesu premien v nadnárodnom ponímaní.