Odpoveď chatGPT v. 3.5 ako dôkaz v súdnom konaní

 

Mestský súd v Prahe vo veci sp. zn. 10 A 99/2023 rozhodoval o pokute uloženej žalobcovi Inšpekciou životného prostredia ČR. Pokuta mu bola uložená vo výške 290 000 Kč za priestupok spočívajúci v neoprávnenom užívaní lesnej pôdy, čím tiež došlo k ohrozeniu životného prostredia.

Priestupku sa dopustil tým, že v priebehu rokov 2019 až 2021 postupne navozil na lesné pozemky výkopový materiál so stavebnými prímesami.

Žalobca v súdnom konaní v novembri 2023 navrhol súdu vykonanie listinného dôkazu, ktorým bola odpoveď chatGPT na jeho otázku ohľadne ťažby ílu v obci Krňany, Česká republika.

Súd však takýto dôkaz odmietol vykonať s nasledovným odôvodnením.

Odpoveď ChatGPT, komunikačného rozhrania veľkého jazykového modelu GPT-x, ktoré je určené pre širokú verejnosť, nemôže k zisteniu skutkového stavu nijako prispieť. Je všeobecne známe, že verejnosti aktuálne dostupná verzia tohto jazykového modelu nie je spoľahlivým zdrojom informácií. A to z dôvodu, že v prípade, ak chatGPT určitými informáciami nedisponuje, jednoducho si ich vymyslí.

„Pravdivosť odpovedí ChatGPT ako aj ďalších komunikačných rozhraní iných veľkých jazykových modelov fungujúcich na rovnakých princípoch, je tak potrebné overiť pomocou iných zdrojov; v takom prípade by však boli dôkaznými prostriedkami práve tieto iné zdroje, a nie odpoveď ChatGPT.“