Oznamovanie protispoločenskej činnosti má od 1. júla nové pravidlá

 

Od 1. júla 2023 je účinná novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodom zmien bola najmä potreba zosúladenia zákona s úniovým právom, s osobitným dôrazom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie.

Zmeny sú nasledovné:

 1. Rozširuje sa okruh osôb. Ktorým zákon poskytuje ochranu

Zákon už nebude poskytovať ochranu len zamestnancom, teda osobám v pracovnoprávnom vzťahu, ale aj osobám v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti. Iným obdobným vzťahom sú napríklad živnostníci, osoby zastávajúce funkcie v rôznych právnických osobách (štatutári, dozorná rada), alebo stážisti, dobrovoľníci či iní odborní praktikanti.

 1. Okrem oznamovateľa nebude možné postihnúť odvetným opatrením ani:

 

 • blízku osobu oznamovateľa,
 • fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorú oznamovateľ ovláda, v ktorej má účasť, v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby, alebo pre ktorú vykonáva pracovnú činnosť,
 • fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, ktorá ovláda právnickú osobu, v ktorej má oznamovateľ účasť alebo v ktorej vykonáva funkciu člena orgánu právnickej osoby,
 • osobu, ktorá oznamovateľovi poskytla pomoc v súvislosti s oznámením, a
 • zodpovednú osobu alebo osobu, ktorá sa podieľa na plnení úloh zodpovednej osoby.

Podľa dôvodovej správy sa „pracovnou činnosťou“ podľa druhej odrážky rozumie, v kontexte čl. 4 smernice (EÚ) 2019/1937, predovšetkým akýkoľvek druh pracovnoprávneho vzťahu podľa Zákonníka práce, ako aj akýkoľvek zmluvný vzťah medzi oznamovateľom a fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou, na základe ktorého oznamovateľ poskytuje určité služby či iné protiplnenie.

 1. Zákon zavádza definíciu dôležitého pojmu „odvetné opatrenie“.

Odvetným opatrením je neoprávnený postih voči oznamovateľovi alebo osobám podľa predchádzajúceho bodu, písm. a) až e), ktoré im môže spôsobiť ujmu. Novela zavádza aj demonštratívny výpočet príkladov odvetných opatrení, ktorými sú napr.:

 1. výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru,
 2. skončenie v skúšobnej dobe alebo nepredĺženie pracovného pomeru na dobu neurčitú,
 3. odvolanie, preradenie na nižšiu pozíciu alebo odmietnutie povýšenia,
 4. zmena pracovných povinností, miesta výkonu práce alebo zmena pracovného času,
 5. zníženie mzdy, nepriznanie odmeny alebo osobného príplatku,
 6. neposkytnutie odbornej prípravy,
 7. disciplinárne opatrenie,
 8. nátlak, zastrašovanie alebo obťažovanie,
 9. poškodzovanie dobrej povesti,
 10. odstúpenie od zmluvy o dodávke tovarov a služieb,
 11. zrušenie licencie alebo povolenia.

 

 1. Obchodné tajomstvo a oznámenie

Zákon už bude poskytovať ochranu aj tým osobám, ktoré spravia oznámenie v súvislosti so skutočnosťami, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva. V tejto súvislosti by však oznamovateľ mal dbať na zverejňovanie len naozaj tých údajov, ktoré sú nevyhnutné pre oznámenie.

 1. Vnútorný systém preverovania oznámení

Novela tiež rozširuje okruh osôb, ktoré musia mať zavedený interný systém preverovania oznámení. Okrem zamestnávateľov s najmenej 50 zamestnancami a okrem orgánov verejnej moci s najmenej 5 zamestnancami, musí vnútorný systém vybavovania podnetov zaviesť aj zamestnávateľ, ktorý poskytuje finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy alebo služby v oblasti životného prostredia.

 1. Zodpovedná osoba

Súčasťou vnútorného systému preverovania oznámení je tiež povinnosť vyššie uvedených subjektov určiť zodpovednú osobu, ktorej úlohou bude práve preverovanie doručených oznámení. Zamestnávatelia, ktorí nie sú orgánom verejnej moci a súčasne zamestnávajú menej ako 250 zamestnancov, môže pre tento účel ustanoviť aj tretiu osobu, t. j. osobu, ktorá nie je ich zamestnancom.

 1. Sankcie

Novela tiež zavádza pokuty vo výške do 30 000,- Eur, do 50 000,- Eur a do 100 000,- Eur. Najvyššia pokuta hrozí tomu zamestnávateľovi, ktorý je právnickou osobou a ktorý urobí voči oznamovateľovi pracovnoprávny úkon bez súhlasu Úradu na ochranu oznamovateľov (ak sa takýto súhlas vyžaduje), alebo ktorý hrozí odvetným opatrením  oznamovateľovi alebo ho odvetným opatrením postihne. Najvyššia pokuta tiež hrozí aj zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva najmenej 250 zamestnancov a porušil niektorú zo zákonných povinností týkajúcich sa vnútorných systémov oznamovania.

Ustanovenia zákona o pokutách nadobudnú účinnosť 1. septembra 2023.