Písomná komunikácia na sociálnej sieti medzi stranami sporu nie je písomným uznaním dlhu

 

Ak by ste chceli v súdnom konaní použiť písomnú komunikáciu zo sociálnych sietí ako dôkaz o uznaní dlhu Vašim dlžníkom, na súde pravdepodobne neobstojíte. Podľa Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 17Co/231/2018 takejto komunikácii chýba podpis konajúcej osoby a teda absentuje forma vyžadovaná zákonom pre platnosť písomného právneho úkonu.

Žalobca dňa 20.07.2013 poskytol žalovanému peňažnú pôžičku v sume 3500,- Eur, ktorú sa tento zaviazal vrátiť do dňa 30.06.2014. Trojročná premlčacia doba tak začala plynúť o deň neskôr, dňa 01.07.2014 a márne uplynula dňa 01.07.2017.

Žalobca doručil žalobu súdu dňa 13.03.2018, teda po uplynutí premlčacej doby na uplatnenie práva. Súd prvej inštancie považoval elektronickú komunikáciu na sociálnej sieti Facebook medzi žalobcom a žalovaným z obdobia medzi 14.09.2017 až 08.01.2018 za písomné uznanie dlhu zo strany žalovaného. Avšak nakoľko žalobca nepreukázal, že žalovaný v čase uznania dlhu mal vedomosť o jeho premlčaní, dospel súd prvej inštancie k záveru, že uznanie dlhu nespôsobilo začatie plynutia novej desaťročnej premlčacej doby na uplatnenie práva. Následne súd prvej inštancie žalobu v celom rozsahu zamietol.

Podľa § 558 Občianskeho zákonníka má písomné uznanie už premlčaného dlhu právne účinky len vtedy, ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní.

Hoci krajský súd rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdil, neurobil tak bez výhrad. Podľa odvolacieho súdu nemohol okresný súd pri rozhodovaní vychádzať z názoru, že predloženú elektronickú komunikáciu žalobcu a žalovaného cez sociálnu sieť Facebook v období od 14.09.2017 do 08.01.2018 „je možné čo do obsahu považovať za písomný prejav žalovaného obsahujúci uznanie dlhu“.

Podľa právneho názoru odvolacieho súdu predložená elektronická komunikácia nemá charakter písomnosti z dôvodu absencie podpisu žalovaného. Písomný právny úkon je platný, ak je podpísaný konajúcou osobou. Teda nestačí len vyjadrenie úkonu formou zachytávajúcou jeho obsah, ale rovnako nevyhnutná je aj podmienka podpisu konajúcej osoby (vlastnoručný podpis, mechanický podpis alebo zaručený elektronický podpis).

Nakoľko Občiansky zákonník vyžaduje pre platnosť uznania dlhu písomnú formu, jej nedodržanie má za následok absolútnu neplatnosť tohto právneho úkonu a preto je predložená elektronická komunikácia žalobcu a žalovaného ako tvrdené uznanie dlhu absolútne neplatná pre nedostatok formy vyžadovanej zákonom.

Aj napriek uvedenému bolo podľa krajského súdu možné napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie potvrdiť ako vecne správny z iných dôvodov (námietka premlčania), preto odvolací súd považoval za nehospodárne napadnutý rozsudok zrušiť a nariaďovať vo veci pojednávanie za účelom zopakovania dokazovania elektronickou komunikáciou.