Príspevok na registráciu ochrannej známky, dizajnu a patentu v roku 2023

 

Fond Ideas Powered for Business je fond EÚ určený pre malé a stredné podniky (MSP), cieľom ktorého je podporiť ochranu práva duševného vlastníctva podnikateľov so sídlom v EÚ. Fond zastrešuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a o refundáciu možno v roku 2023 žiadať od 23. januára do 8. decembra.

Aké sú ďalšie podmienky čerpania príspevku sa dočítate nižšie.

Hlavnou zásadou fondu je zásada „kto prv príde, ten prv berie“. Inými slovami, poskytovanie refundácie nie je obmedzené len časovo, ale aj finančne a to sumou 60,1 milióna eur. Rozpočet fondu je tak pevne daný a ak sa peňažné prostriedky vyčerpajú, prijímanie žiadostí sa uzavrie pred konečným dátumom.

Na ktoré činnosti možno žiadať refundáciu nákladov?

 • Za ochrannú známku a dizajn na úrovni EÚ
  Môžete sa uchádzať o náhradu vo výške 75 % v prípade poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, dodatočných poplatkov za triedu, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na úrovni EÚ. Zápis sa musí uskutočniť prostredníctvom úradu EUIPO.
 • Za ochrannú známku a dizajn na vnútroštátnej úrovni
  Môžete sa uchádzať o náhradu vo výške 75 % v prípade poplatkov za prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, dodatočných poplatkov za triedu, poplatkov za prieskum, zápis, zverejnenie a odklad zverejnenia na vnútroštátnej úrovni. Zápis sa uskutočňuje prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR.
 • Za ochrannú známku a dizajn na medzinárodnej úrovni
  Môžete sa uchádzať o náhradu vo výške 50 % v prípade poplatkov za základnú prihlášku ochrannej známky a/alebo dizajnu, poplatkov za vyznačenie a poplatkov za následné vyznačenie mimo EÚ. Zápis sa uskutočňuje prostredníctvom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Maximálna suma príspevku na zápis ochrannej známky a/alebo dizajnu je 1000,- EUR. Maximálna suma príspevku na včasnú diagnostiku v oblasti práva duševného vlastníctva (IP Scan) je 1350,- EUR.

Postup pri podaní žiadosti je nasledovný:

 • Elektronická registrácia na webstránke EUIPO https://euipo.europa.eu/sme-fund/user/login
 • Výber činnosti (prihlášky) o ktorú máte záujem;
 • Podanie prihlášky nasleduje až po obdržaní potvrdenia o získaní grantu;
 • Zaplatenie správneho poplatku;
 • Podanie žiadosti o refundáciu správneho poplatku.

Žiadosť o grant môže podať sám podnikateľ, jeho zamestnanec alebo splnomocnený právny zástupca. Preto ak zvažujete podanie prihlášky ochrannej známky, dizajnu či patentu, radi Vám so žiadosťou pomôžeme.

Aké sú ďalšie podmienky čerpania príspevku?

Príspevok môžu čerpať mikropodniky, malé podniky a stredné podniky. Sídlo MSP musí byť výlučne na území EÚ, z čoho vyplýva, že o refundáciu nemôžu žiadať podnikatelia so sídlom v Lichtenštajnsku, Nórsku a Islande. Tieto krajiny sú síce členmi EHP, ale mimo EÚ.