SDEÚ ochraňuje dôvernosť komunikácie medzi klientom a advokátom v daňových veciach!

 

Včerajším dňom 08.12. 2022 vydal SDEÚ rozsudok vo veci C-694 Orde van Vlaamse Balies a.i., v rámci ktorého podrobil súdnemu prieskumu otázku povinnosti advokáta oznamovať informácie ostatným sprostredkovateľom v zmysle smernice 2011/16/EÚ z 15.februára 2011, a to v kontexte zásahu do práva na rešpektovanie komunikácie medzi advokátom a jeho klientom, ktoré je zaručené v čánku 7 Charty základných práv.

SDEÚ zaujal jednoznačný postoj, podľa ktorého notifikačná povinnosť v daňových veciach sa netýka advokátov a teda SDEÚ uprednostnil rešpektovanie dôvernosti komunikácie medzi advokátom a jeho klientom.

SDEÚ pripomenul, že: „Článok 7 Charty základných práv Európskej únie chráni dôvernosť akejkoľvek korešpondencie medzi jednotlivcami a priznáva posilnenú ochranu komunikácii medzi advokátmi a ich klientmi. Táto osobitná ochrana profesijného tajomstva advokátov je odôvodnená skutočnosťou, že advokátom je zverená základná úloha v demokratickej spoločnosti, a to obrana osôb podliehajúcich súdnej právomoci. Táto úloha si vyžaduje, aby osoba podliehajúca súdnej právomoci mala možnosť obrátiť sa slobodne na svojho advokáta, čo je uznané vo všetkých členských štátoch. Profesijné tajomstvo sa vzťahuje tiež na právne poradenstvo, a to tak vo vzťahu k jeho obsahu, ako aj k jeho existencii.“

Rozhodnutie SDEÚ je dostupné napríklad TU