Súd potvrdil pokutu 1,4 milióna Kč za spam

 

Najvyšší správny súd Českej republiky (NSS ČR) vydal pred niekoľkými dňami rozhodnutie, pri ktorom by mali zbystriť pozornosť všetci marketéri, obchodníci a ich affiliate partneri. NSS ČR rozsudkom zo dňa 16.03.2023, sp. zn. 6 As 18/2022-43 potvrdil rozhodnutie Úradu na ochranu osobných údajov Českej republiky (ÚOOÚ ČR) o sankcionovaní právnickej osoby – objednávateľa, v prospech ktorého boli inou právnickou osobou zasielané obchodné oznámenia prostredníctvom tzv. e-mailového newslettera.

Odosielateľ týchto e-mailov rovnako ako objednávateľ, ktorý si túto službu objednal, nedisponoval súhlasom osôb, ktorým boli správy adresované. E-maily tiež neobsahovali informáciu o totožnosti objednávateľa, v mene ktorého boli správy odosielané, ani adresu, na ktorú by mohol adresát doručiť oznámenie, že si už viac nepraje byť adresátom obdobných emailov.

Najvyšší správny súd ČR svojím rozsudkom definitívne potvrdil sankciu uloženú Úradom na ochranu osobných údajov ČR vo výške 1.400.000 Kč (takmer 60.000,- EUR), ktorú úrad uložil z dôvodu porušenia zákonných povinností pri odosielaní marketingových informácií o produktoch konkrétnej spoločnosti. Súd tak prvýkrát potvrdil, že zodpovednosť za šírenie obchodných oznámení nesie okrem samotného rozosielateľa aj ten, kto takúto službu vo svoj prospech inicioval, či už objednaním služby alebo udelením pokynu, a to vrátane využívania affiliate partnerov.

NSS ČR judikoval, že zodpovednosť je v tomto prípade objektívna a osoba, v prospech ktorej je obchodné oznámenie šírené (v tomto prípade prostredníctvom e-mailového newslettera), tak zodpovedá aj za prípadný exces týchto rozosielateľov.

Pre odosielanie marketingových informácií prostredníctvom elektronickej pošty je preto potrebné,  aby si všetky zainteresované strany (teda objednávateľ  a faktický rozosielateľ), dostatočne overili, či adresáti obchodných oznámení udelili pre také zasielanie súhlas, resp. vo všeobecnej rovine, či rozosielanie obchodných oznámení prebieha zákonným spôsobom.

Pre úplnosť treba uviesť, že na Slovensku kompetenciu posudzovať zákonnosť rozosielania marketingových informácií prostredníctvom elektronickej pošty nemá Úrad na ochranu osobných údajov SR, ale Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. Rozosielanie elektronickej pošty obsahujúcej marketingové informácie by bolo bez súhlasu adresátov zákonné aj vtedy, ak by odosielateľ propagoval vlastné tovary a služby (teda nejednalo by sa o email zasielaný affiliate partnerom) a ak kontaktné údaje adresátov elektronickej pošty tá istá osoba už získala v súvislosti s predchádzajúcim predajom tovaru alebo služieb, prípadne ak ide o priamy marketing adresovaný na zverejnené kontaktné údaje fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

Sankcie, ktoré za porušenie uvedených pravidiel hrozia, môžu dosiahnuť hornú hranicu 5 % z obratu za predchádzajúce účtové obdobie, preto ak cítite, že potrebujete v tejto oblasti poradiť, neváhajte sa na nás obrátiť.