Zákon o podpore v čase skrátenej práce (Kurzarbeit)

 

Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. kurzarbeit) je účinný od 1. marca 2022.

Predmetom zákona je vytvorenie právneho rámca, ktorý by upravil poskytovanie finančnej podpory (ďalej aj „príspevok“ alebo „podpora“) v čase skrátenej práce.

Uvedené v praxi znamená, že zákon definuje podmienky preplácania časti mzdových nákladov, ktoré zamestnávateľ vypláca zamestnancovi ako náhradu mzdy počas prekážky v práci na strane zamestnávateľa.

Kurzarbeit vo svojej podstate predstavuje systém, súčasťou ktorého je redukcia pracovného času aj vyplácanej mzdy. Časť mzdových nákladov pokrýva štát, ktorý sa tak snaží podporiť zamestnanosť a pracovné miesta v ekonomike.

 

Podmienky, ktoré musia byť splnené zo strany zamestnávateľa:

 • Zamestnávateľ musí byť v čase skrátenej práce, t. j. v čase obmedzenia činnosti vplyvom vonkajšieho faktora, t. j. musí existovať prekážka v práci na strane zamestnávateľa.
 • Rozsah prekážky v práci musí obmedzovať zamestnávateľa tak, že nie je schopný prideľovať prácu aspoň 1/3 svojich zamestnancov v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času

! Pozor, ide o ustanovený týždenný pracovný čas, (teda zväčša 40 hod. alebo 37,5 hod.), nie pracovný čas zamestnanca (ak napr. pracuje na skrátený pracovný čas 20 hod. týždenne).

! Pozor, môže sa jednať aj o 1/3 zamestnancov časti zamestnávateľa. Časťou zamestnávateľa sa pritom rozumie jeho organizačná zložka alebo prevádzkareň

 • Splnenie odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne spätne minimálne 24 kalendárnych mesiacov.
 • Neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania 2 roky spätne.
 • Uzatvorenie písomnej dohody so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory podľa § 142 ods. 5 ZP alebo súhlas rozhodcu s podaním žiadosti podľa § 142a ZP. Za zástupcov zamestnancov sa považuje odborová organizácia, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník.

 

Podmienky, ktoré musia byť splnené zo strany zamestnanca:

 • Zamestnanec musí byť v pracovnom pomere (teda príspevok nemožno čerpať na „dohodárov“), alebo sa môže jednať o profesionálneho športovca (zmluva o profesionálnom vykonávaní športu).
 • Nie je rozhodujúce, či je zamestnanec v PP na tzv. plný úväzok alebo na kratší pracovný čas.
 • Pracovný pomer musí ku dňu podania žiadosti trvať minimálne jeden mesiac, rovnako tak pracovný vzťah podľa zákona o športe.

 

Ďalšie hmotnoprávne podmienky:

 • Existencia vonkajšieho faktora, ktorý má (kumulatívne):
  • dočasný charakter,
  • negatívny dopad na zamestnávateľa, ktorý zamestnávateľ nemohol ovplyvniť,
  • v praxi pôjde o výnimočný stav, núdzový stav, mimoriadnu situáciu, vyššiu moc a mimoriadnu okolnosť.
 • Udržanie pracovného miesta

Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. Výnimkou sú prípady, keď ku skončeniu pracovného pomeru dôjde z dôvodov na strane zamestnanca.

Uvedené sa netýka len skončenia PP zo strany zamestnanca, ale aj všetkých dôvodov, spočívajúcich na jeho strane (zdravotné dôvody, závažné porušenie pracovnej disciplíny a pod.).

 • Neplynutie výpovednej doby

Podporu môže zamestnávateľ čerpať len na zamestnancov, ktorým ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie výpovedná doba podľa Zákonníka práce alebo výpovedná lehota podľa zákona o športe.

 • Podmienka predčasného vyčerpania starej dovolenky a kladného konta pracovného času

Podporu môže zamestnávateľ čerpať len na zamestnancov, ktorí majú ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času.

 • Podmienka prednostného preradenia na inú prácu

Podporu môže zamestnávateľ čerpať len na zamestnancov, ktorých nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa.

 • Zákaz súbehu viacerých príspevkov

Podporu nemôže zamestnávateľ poberať na zamestnanca, na ktorého už poberá iný príspevok (napríklad v rámci aktívnych opatrení trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti).

 

Suma podpory a jej vyplácanie:

Podpora sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje, najviac v sume 60% z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa podpora poskytuje.

Priemerná mzda pre rok 2020 predstavuje sumu 1133,- EUR. Vzorec pre výpočet maximálnej podpory je nasledovný:

2 x 1133 : 174 x 0,6 = 7,8138 EUR/hod.

Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Avšak vláda môže nariadením ustanoviť dlhšie obdobie čerpanie podpory

 

Záver:

Príspevok nepokryje všetky výdavky, ktoré zamestnávateľ s vyplácaním mzdy dotknutého zamestnanca má.

Uvedené však ani nikdy nebolo cieľom. Tým bolo poskytnúť zamestnávateľom pomocnú ruku zo strany štátu v čase ťažkostí a tým zabrániť rušeniu pracovných miest.

Ak zamestnávateľa požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce, je povinný poskytnúť zamestnancovi za čas trvania tejto prekážky v práci náhradu mzdy v sume najmenej 80 % jeho priemerného zárobku.