Zmena v zákone o BOZP sa dotkne najmä bezpečnostných a autorizovaných bezpečnostných technikov

 

Dňa 1. januára 2023 nadobudne účinnosť zákon č. 114/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Novela zavádza niekoľko zmien, pričom za najdôležitejšiu z nich možno podľa nášho názoru označiť zlúčenie odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika a ponechanie iba jednej odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika s odbornosťou na úrovni súčasného autorizovaného bezpečnostného technika.

Znie to možno trochu krkolomne, ale uvedené v praxi znamená, že pojem autorizovaný bezpečnostný technik („ABT“) od 1. januára zo zákona o BOZP vypadne a bude nahradený pojmom „bezpečnostný technik“.

Osvedčenia ABT vydané Národným inšpektorátom práce ostávajú v platnosti. Bezpečnostní technici („BT“), ktorí majú vydané osvedčenie podľa ešte aktuálnej právnej úpravy, musia získať nové osvedčenie najneskôr v priebehu roku 2024, nakoľko od 1. januára 2025 platnosť ich pôvodných osvedčení zo zákona zanikne. Do dňa straty platnosti osvedčenia môže BT vykonávať činnosti, ktoré mohol vykonávať podľa právnej úpravy účinnej do 31.12.2022.

Ďalšie zmeny, ktoré novela priniesla, sa týkajú napríklad umožnenia odborne spôsobilým osobám vykonávať činnosti odborného zástupcu pre viaceré podnikateľské subjekty (§ 27 ods. 6) alebo ustanovenia novej 30-dňovej lehoty pre oprávnené osoby na výchovu a vzdelávanie na to, aby oznámili Národnému inšpektorátu práce zmenu údajov podľa § 27 ods. 7 písm. b) a c) a ods. 8 písm. b) až d), t. j. zmenu osobných údajov štatutárneho orgánu, odborného zástupcu a školiteľa. Pôvodná lehota pritom hovorila o „bezodkladnej“ povinnosti.