Zrušenie koncesionárskych poplatkov od 1. júla 2023

 

Schválenie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o ktorom sme informovali pred niekoľkými dňami, neovplyvnilo len výšku registračného poplatku pri zápise vozidiel, ale prinieslo zmenu aj v ďalších poplatkoch. Tie sa týkajú financovania Rozhlasu a televízie Slovenska.

S účinnosťou od 1. júla 2023 sa novelizuje zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza nový nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu, určený na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti Rozhlasu a televízie Slovenska. Výška príspevku bude za rok 2023 (júl-december) predstavovať sumu 41 500 000,- EUR a za rok 2024 sumu 83 000 000,- EUR.

Od júla 2023 sa tak prirodzene ruší aj zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovoval povinnosť úhrady tzv. koncesionárskych poplatkov pre fyzické aj právnické osoby. Zmenu financovania RTVS tak nebudú pozitívne vnímať len domácnosti, ale aj všetci zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú aspoň troch zamestnancov a teda sú v súčasnosti povinní poplatky uhrádzať.

Pokiaľ je povinná osoba s úhradou koncesionárskeho poplatku v omeškaní a svoju povinnosť si nesplní ani do 30. júna 2023, neznamená to, že sa splneniu svojej povinnosti vyhne. Podľa prechodného ustanovenia totiž platí, že výber a vymáhanie úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, ktorú bol platiteľ úhrady podľa zákona č. 340/2012 Z. z. v znení účinnom k 30. júnu 2023 povinný zaplatiť do 30. júna  2023, ako aj vymáhanie iných pohľadávok, ktoré vznikli na základe nezaplatenia tejto úhrady, vykonáva od 1. júla 2023 Rozhlas a televízia Slovenska podľa zákona č. 340/2012 Z. z. v znení účinnom do 30. júna 2023.