Zrušenie mimoriadnej situácie pre COVID-19 a dopad na zákony

 

Vláda Slovenskej republiky po tri a pol roku zrušila mimoriadnu situáciu, vyhlásenú na celom území SR z dôvodu pandémie COVID-19. Mimoriadna situácia v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 tak bola pre celé územie Slovenskej republiky zrušená ku dňu 15. septembra 2023 o 6:00 hod.

Počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 platili aj v právnych predpisoch niektoré mimoriadne ustanovenia, či rôzne zákonné výnimky. Zrušenie mimoriadnej situácie pre COVID-19 sa tak najviac dotkne pracovnoprávnych vzťahov a finančných vzťahov. Na tie najdôležitejšie poukazujeme v texte nižšie.

Pre úplnosť treba uviesť, že na celom území SR platí stále mimoriadna situácia vyhlásená od 26. februára 2022 v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

 

Pracovnoprávne vzťahy

Počas mimoriadnej situácie mohol zamestnávateľ so zamestnancom predĺžiť pracovný pomer na dobu určitú (po predchádzajúcom prerokovaní so zástupcami zamestnancov) aj tretíkrát a to maximálne o jeden rok. Celková doba trvania pracovného pomeru na dobu určitú tak mohla byť nie dva, ale tri roky a pracovný pomer mohol byť predĺžený alebo opätovne uzavretý trikrát, nielen dvakrát.

Zamestnávateľ tiež mohol rozvrhnutie pracovného času zamestnancovi oznámiť len dva dni vopred (namiesto 7 dní), alebo mu oznámiť čerpanie dovolenky len 7 dní vopred (namiesto 14 dní).

Aj keď sme v texte vyššie použili minulý čas, treba uviesť, že uvedené výnimky môže zamestnávateľ využiť ešte dva mesiace po odvolaní mimoriadnej situácie.

Určité výnimky platili aj podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práce (ďalej ako „zákon o BOZP“). Išlo predovšetkým o zmiernenie oboznamovacej a informačnej povinnosti zamestnávateľa voči zamestnancom podľa § 7, alebo spočívanie niektorých lehôt uvedených v § 39i zákona o BOZP (napr. v súvislosti s rekondičnými pobytmi).

Podľa § 7 zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný pri prijatí zamestnanca do zamestnania, jeho preložení na iné pracovisko alebo inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku, oboznámiť ho s predpismi o BOZP, zásadami bezpečnosti práce a ďalšou dokumentáciou podľa zákona o BOZP. Pokiaľ to však nebolo objektívne možné, zamestnávateľ si túto povinnosť mohol splniť aj neskôr. Najneskôr však do jedného mesiaca od odvolania mimoriadnej situácie.

 

Finančné vzťahy

Ustanovenia zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa prestanú uplatňovať dňa 30. septembra 2023 (uplatňujú sa do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá). Ide napríklad o tieto ustanovenia:

Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky v malých a stredných podnikoch

Finančnú pomoc mohlo poskytovať Ministerstvo financií SR formou záruky za úver poskytnutý sprostredkovateľom pomoci alebo formou bonifikácie úroku, teda úhrady úroku z úveru poskytnutého sprostredkovateľom pomoci (sprostredkovateľom pomoci sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.). Ministerstvo financií tak prakticky mohlo uhradiť splátku úveru za malého podnikateľa, ktorý však bol, resp. bude povinný splátku vrátiť aj s úrokom.

Odklad splátok úveru

Veriteľ, ktorým je banka, bol (resp. ešte stále je) povinný na základe žiadosti dlžníka umožniť mu odklad splátok úveru a to na obdobie, ktoré žiada, najdlhšie však na 9 mesiacov. Iní veritelia, ktorí nie sú bankou (napr. spoločnosti splátkového predaja) boli povinní odložiť na žiadosť dlžníka odklad splátok na 3 mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace.

Dlžníkom sa pritom rozumie tak spotrebiteľ, ako aj fyzická osoba – podnikateľ či právnická osoba – malý podnikateľ (do 250 zamestnancov a s ročným obratom menším ako 50 mil. Eur).

Limity pri bezkontaktných platbách platobnou kartou

Poskytovateľ platobných služieb bol počas obdobia pandémie povinný uplatňovať pri platobných operáciách vykonávaných prostredníctvom platobnej karty najvyššie limity podľa článku 11 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/389 z 27. novembra 2017, teda bol povinný umožniť vykonať bezkontaktnú platbu do výšky 50,- Eur.

 

Platby v hotovosti nad 15.000 Eur

Podľa zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti sa zakazujú platby v hotovosti, ktorých hodnota prevyšuje 15.000 Eur. Uvedené obmedzenie sa však nevzťahuje na platby odovzdané alebo prijaté v čase mimoriadnej situácie.

Keďže od 15. septembra bola zrušená len mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 a nie mimoriadna situácia v súvislosti s prílevom cudzincov spôsobeným konfliktom na Ukrajine, predmetné obmedzenie na platby v hotovosti sa aktuálne stále neuplatňuje. Zákon neuplatňovanie tejto povinnosti viaže na mimoriadnu situáciu vo všeobecnosti, nielen na mimoriadnu situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.